Skip to content

Kategória 1-15.00 Meranie, testovanie, skúšky Všetky podnety

Apr 30

ZŠ Trenčín

 • 30. 04. 2017
 • ZŠ Trenčín

• Odporúčame ponechať na rozhodnutí školy spôsob hodnotenia.
• Testovanie 5 presunúť na koniec 4. ročníka.
• Testovanie 9 realizovať na stredných školách, vďaka čomu by nahradilo prijímacie pohovory, ktoré sú v dnešnej dobe v mnohých prípadoch neobjektívne.
• Nesúhlasíme so zverejňovaním výsledkov konkrétnych škôl v Testovaní 5 a 9, pretože zverejňovanie vedie k vytváraniu neobjektívnych rebríčkov škôl.

Apr 02

Ružena

 • 02. 04. 2017
 • Ružena

Pretože máme jednotné celoplošné testovanie žiakov, navrhujem jednotné predpísané učebnice pre predmety MAT, materinský jazyk a CJ. To nevylučuje čerpanie vedomostí z iných zdrojov.

Apr 26

Lucia

 • 26. 04. 2017
 • Lucia

Testovanie 5 realizovať na konci 1. stupňa, teda na konci 5. ročníka.
Testovanie 9 na základnej škole zrušiť a realizovať až na strednej škole.
Testovania využívať na cielené dávanie podpory školy zo strany MŠVVaŠ a nie na porovnávanie medzi školami, pretože každá škola má inú štruktúru žiakov.

Apr 24

Marta

 • 24. 04. 2017
 • Marta

Treba zladiť zámer s inkluzívnym smerovaním školy.

Apr 28

Mária

 • 28. 04. 2017
 • Mária

Je treba modifikovať podobu maturitnej skúšky na gymnáziách aj na SOŠ. Alebo, ako uvádza predkladaný materiál, pripraviť ďalšiu súbornú úpravu podoby maturitnej skúšky.
Čo sa týka základných okruhov problémov, ktorých by sa mali zmeny dotknúť:
• Je treba prehodnotiť skladbu predmetov. Nepodporujem predkladaný model 4 povinné predmety na gymnáziách: 1 z predmetov spoločensko-vedných, 1 – z predmetov prírodovedných, 1 – CUJ, 1 – voliteľný. Navrhujem model: SJL, CUJ, 2 – voliteľné predmety.
• Nepovažujem za potrebné externé testy z viacerých predmetov, nakoľko by to nebolo rovnako aplikované na všetkých typoch SŠ, a znevýhodňovalo by to predovšetkým žiakov gymnázií.
• Zvážiť potrebnosť určenia dolnej hranice úspešnosti v EČMS, keď sa jeho nedosiahnutie môže vykompenzovať známkou na ústnej časti MS.
• Súhlasím, aby sa koncepčne vyjasnili rozdielny obsah a rozdielna funkcia MS v rôznych typoch škôl, navrhujem zachovať rovnaký obsah a funkciu u tých škôl, ktoré dávajú pri absolvovaní rovnaké výstupy – t.j. adekvátne maturitné vysvedčenia, resp. z ktorých sa dá rovnako pokračovať po maturite v ďalších formách štúdia.
• Nevidím konflikt záujmov v tom, keď skúša na MS učiteľ, ktorý vyučuje. Veď takto máme nastavený celý systém hodnotenia výkonnosti žiaka počas jeho štúdia. Naviac, v každej maturitnej komisii je externý člen – predseda predmetovej MS aj predseda celoškolskej MS. Som toho názoru, že zavedenie skúšobných miestností s možnosťou vytvárania kamerového záznamu skúšky by zabezpečil 100% - nú externosť aj objektívnosť skúšky.
• Plne podporujem možnosť, aby súčasťou MS bola aj obhajoba dlhodobej práce žiaka. Navrhujem doplniť: druh a forma práce by mali odzrkadľovať napr. zameranie záujmu žiaka, jeho špecifickú profiláciu počas štúdia, rozvoj jeho nadania – možno aj umeleckého, a pod.
Okrem základných okruhov problémov, ktorých by sa mali zmeny v maturitnej skúške dotknúť a o ktorých pojednáva predkladaný materiál, navrhujem doplniť okruhy o nasledovné oblasti:
• Prehodnotiť koncepčnosť využívania úrovní na MS nasledovne :
- zvážiť možnosť zavedenia úrovní MS aj na ústnej časti maturitnej skúšky
- dať možnosť voľby úrovní B1 alebo B2 v EČMS v CUJ žiakom všetkých stredných škôl, ktoré dávajú pri absolvovaní rovnaké výstupy – t.j. adekvátne maturitné vysvedčenia, resp. z ktorých sa dá rovnako pokračovať po maturite v ďalších formách štúdia / teda na gymnáziách aj na SOŠ/.
- Aj v prípade MAT dať možnosť voľby z dvoch úrovní žiakom všetkých stredných škôl, ktoré dávajú pri absolvovaní rovnaké výstupy – t.j. adekvátne maturitné vysvedčenia, resp. z ktorých sa dá rovnako pokračovať po maturite v ďalších formách štúdia /teda na gymnáziách aj na SOŠ/. (pokračovanie v ďalšom príspevku!)

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Testovanie je dôležité z hľadiska autoevalvácie školy. Sme za to, aby NUCEM vytváral testy nie len celonárodné, ale aj riaditeľské z jednotlivých predmetov, tematické a pod.

Mar 20

Martin

 • 20. 03. 2017
 • Martin

Perfektné! Nič nemeniť! Ale kľúčové je trvať na požiadavke plošného testovania ako overovacieho. Ak sa toto nestane, celá koncepcia sa zrúti.

Mar 21

Ivana

 • 21. 03. 2017
 • Ivana

1. Zmeniť spôsob testovania zo SJL z otázok s možnosťou výberu na otvorené voľné otázky, pretože výsledok nie je adekvátny vedomosti žiaka (nie je relevantné, ak žiak hodnotený dostatočnou natipuje odpovede a dosiahne 80%),
2. testové otázky by mali zostaviť učitelia z praxe, nie NÚCEM,
3. zostaviť otázky primerané veku a možnostiam žiakov, predovšetkým náročnosť textov, zrozumiteľnosť otázok, nejednoznačné odpovede, jednoznačná interpretácia významu básne nie je v súlade s literárnou kritikou a pod.,
4. neprijímať žiakov na SŠ na základe výsledkov test., ale len na základe hodnotenia (ak sa zruší hodn. známkou, na základe slovného al. percent. hodn.) a prij.skúšok (zostaviť prijímacie skúšky na SŠ podľa ISCED 2, nie čokoľvek, napr. priraď. súv., kt.sa neučia v rámci ZŠ),
5. ak nie je možné zmeniť spôsob test., je prínosné pre žiakov, rodičov a učiteľov tento spôsob monitorovania úplne zrušiť!

Mar 21

Ivana

 • 21. 03. 2017
 • Ivana

1. Zmeniť spôsob testovania zo SJL z otázok s možnosťou výberu na otvorené voľné otázky, pretože výsledok nie je adekvátny vedomosti žiaka (nie je relevantné, ak žiak hodnotený dostatočnou natipuje odpovede a dosiahne 80%),
2. testové otázky by mali zostaviť učitelia z praxe, nie NÚCEM,
3. zostaviť otázky primerané veku a možnostiam žiakov, predovšetkým náročnosť textov, zrozumiteľnosť otázok, nejednoznačné odpovede, jednoznačná interpretácia významu básne nie je v súlade s literárnou kritikou a pod.,
4. neprijímať žiakov na SŠ na základe výsledkov test., ale len na základe hodnotenia (ak sa zruší hodn. známkou, na základe slovného al. percent. hodn.) a prij.skúšok (zostaviť prijímacie skúšky na SŠ podľa ISCED 2, nie čokoľvek, napr. priraď. súv., kt.sa neučia v rámci ZŠ),
5. ak nie je možné zmeniť spôsob test., je prínosné pre žiakov, rodičov a učiteľov tento spôsob monitorovania úplne zrušiť!

Apr 18

Peter

 • 18. 04. 2017
 • Peter

Vyhodnocovanie elektronického testovanie z matematiky musí byť z postupu riešenia úlohy. Iba to nám dá dobrú spätnú väzbu o vedomostiach žiakoch a ich problémoch. Na základe spätnej väzby sa budeme vedieť presne zamerať na oblasti, kde študenti zlyhávajú.
Samozrejme, keď už máme softvér ktorý dokáže kontrolovať postup riešenia úlohy z matematiky /pre akúkoľvek úlohu, vrátane slovnej úlohy/, tak jeho využívanie aj počas hodín dá také štatistické informácie, aké nemôže dať žiaden človek.
Ak softvér doplníme o funkciu pomoci pri každom kroku riešenia úlohy, tak máme excelentný edukačný softvér pre 21. storočie. Softvér 24 hodín denne a 7 dní v týždni bude pomáhať, kontrolovať a hodnotiť študentov a bude poskytovať obrovské množstvo štatistických údajov o každom jednom študentovi pri precvičovaní a testovaní.

Niektoré funkcionality takéhoto softvéru môžem predviesť.

Apr 19

Elena

 • 19. 04. 2017
 • Elena

Typy úloh, ktoré sú súčasťou testovania žiakov by mali byť v učebných materiáloch, ktoré sa používajú pri vyučovaní, v učebniciach, pracovných zošitoch.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

„Meranie žiakov“ zaužívanými testovaniami by nemalo byť výlučným a dominantne rozhodujúcim ukazovateľov kvality žiaka (kde potom ostanú tzv. mäkké zručnosti). Aktuálne používané a realizované testovania nie sú dostatočne dôveryhodné a prax je dôkazom toho, že výsledky z nich sú často „veľmi“ skreslené!!!

Apr 28

Mária

 • 28. 04. 2017
 • Mária

Prehodnotiť systém - rozšírenie možností konania maturitnej skúšky. Celkovo by boli nasledovné druhy MS:
 Riadna maturitná skúška konaná v riadnom termíne
Žiak koná riadnu MS v riadnom termíne v školskom roku, keď ukončil štúdium na strednej škole. (MS ako doteraz)
 Predčasná maturitná skúška – skúška v „predtermíne“
Žiak môže konať predčasnú MS z cudzieho jazyka alebo z informatiky, prípadne iných predmetov po ukončení 3. ročníka štúdia v termíne riadnej maturitnej skúšky
 Náhradná maturitná skúška - riadna skúška v mimoriadnom termíne
Žiak môže konať náhradnú maturitnú skúšku, ak z objektívnych, najmä zdravotných dôvodov nemohol túto skúšku absolvovať v riadnom termíne. Teda bude konať MS prvýkrát.
 Opravná maturitná skúška
Žiak, ktorý dosiahol v rámci riadnej MS prospech nedostatočný, alebo z dôvodov, ktoré sa mu dajú vytknúť (na skúšku sa bez ospravedlnenia nedostavil, teda ju nezačal, alebo ju začal a nedokončil)
 Doplňujúca maturitná skúška
Žiak môže konať doplňujúcu maturitnú skúšku do 10 rokov po úspešnom absolvovaní riadnej maturitnej skúšky z predmetov, z ktorých ešte maturitnú skúšku nekonal. Skúška sa môže uskutočniť v riadnom maturitnom termíne na SŠ škole, kde sa takáto skúška koná, na základe podanej prihlášky.
 Opakovaná maturitná skúška
Žiak môže konať opakovanú maturitnú skúšku do 5 rokov po úspešnom absolvovaní riadnej maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov, z ktorých maturoval, teda sú uvedené v jeho maturitnom vysvedčení, ale má záujem o zlepšenie dosiahnutého hodnotenia (napr. aby splnil požiadavky vysokej školy). Skúška sa môže uskutočniť v riadnom maturitnom termíne na SŠ škole, kde sa takáto skúška koná, na základe podanej prihlášky.
 Riadnu, predčasnú, náhradnú a opravnú MS žiak koná na strednej škole, na ktorej aktuálne študuje. Na doplňujúcu a opakovanú sa môže prihlásiť na škole, na ktorej študoval, alebo ľubovoľnej strednej škole príslušného zamerania, na ktorej sa v príslušnom predmete koná riadna maturitná skúška.
 Každá škola uvedie vo svojom ŠkVP zoznam predmetov, ktoré si žiak môže vybrať ako voliteľný predmet maturitnej skúšky, bez podmienenia časovou dotáciou (počtom hodín) štúdia jednotlivých predmetov.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje zásadnú redukciu opatrení cieľa a vypustenie opatrení, ktoré definujú len pokračovanie v súčasnom systéme (pokračovať v testovaní,...).