Skip to content

Kategória 1-14.05 Rozpracovať a zverejniť kritériá a parametre externého hodnotenia škôl Štátnou školskou inšpekciou so zdôraznením celostného pohľadu na vzdelávanie, úlohu školy a zdôraznenie významu sebahodnotenia školy a partnerstva s deťmi, rodičmi a ďalšími ak Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Prejsť od čisto kvantitatívnych ukazovateľov aj ku kvalitatívnym ukazovateľom pri inšpekčnom šetrení.
Je nemysliteľné, aby sa na kvalitatívne ukazovatele aplikovali iba kvantitatívne merania - ak chceme spoznať napr. klímu triedy, nestačí urobiť v triede dotazník, ale viesť aj rozhovory, zúčastniť sa aktivít a pod. Ak chceme zistiť, ako učiteľ pracuje so žiakom so ŠVVP, nestačí sa ho spýtať, koľko a aké kompenzačné pomôcky použil. Jednoznačne treba pri externej evalvácii zredukovať byrokratizmus a povrchné konotrolovanie čiarok. To je stále realita ŠŠI.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 navrhuje opatrenie vypustiť ako nadbytočné. Z pohľadu Klubu 500 je v prvom rade nevyhnutné zaviesť štandardné externé objektívne hodnotenie kvality a toto opatrenie previazať so systémom financovania. (napríklad vzťah na výšku prevádzkového normatívu). Autoevaluáciu Klub 500 odporúča využívať ako doplnkový systém vo vzťahu k zriaďovateľovi, nie ako komplexný systém hodnotenia školstva ako takého.

May 14

ZŠ s MŠ

  • 14. 05. 2017
  • ZŠ s MŠ

V rámci externého hodnotenia a sebahodnotenia školy je potrebné brať do úvahy mieru pokroku, ktorý daná škola dosiahne so svojimi žiakmi na základe merania ich výsledkov v kontexte danej školy. Z pohľadu elitnej mestskej školy môže mať konkrétny úspech (napr. žiakov v súťažiach, alebo v akademickom zlepšení sa o niekoľko percentuálnych bodov) znamenať relatívne malý pokrok, avšak v prostredí vidieckej školy s vysokým množstvom žiakov zo SZP a tým pádom aj zásadne odlišnými potrebami, môže takýto pokrok znamenať relatívne veľký úspech.

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

ak ŠŠI (či iná organizácia) bude v polohe orgánu štátnej správy, potom akékoľvek externé hodnotenie školy (ŠZ) je iluzórne. Nie sú stanovené sledovateľné kritériá kvality, indikátory.
Navrhujem zvážiť validizáciu správy o sebahodnotení školy (ŠZ) inšpekciou.