Skip to content

Kategória 1-14.04 Vytvoriť a sprístupniť širokej verejnosti materiály objasňujúce význam sebahodnotenia a externého hodnotenia škôl zdôrazňujúce nezastupiteľnú úlohu spätnej väzby od detí a rodičov Všetky podnety

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 navrhuje opatrenie vypustiť ako nadbytočné. Z pohľadu Klubu 500 je v prvom rade nevyhnutné zaviesť štandardné externé objektívne hodnotenie kvality a toto opatrenie previazať so systémom financovania. (napríklad vzťah na výšku prevádzkového normatívu). Autoevaluáciu Klub 500 odporúča využívať ako doplnkový systém vo vzťahu k zriaďovateľovi, nie ako komplexný systém hodnotenia školstva ako takého.