Skip to content

Kategória 1-14.02 Podporovať zavedenie autoevaluácie ako vhodného a odporúčaného nástroja pre všetky subjekty poskytujúce služby deťom ako komplementárny prvok k externému hodnoteniu kvality inšpekciou a sprístupniť vhodné vzorové podklady na použitie Všetky podnety

Apr 26

Marek

  • 26. 04. 2017
  • Marek

Pôvodný text: Podporovať zavedenie sebahodnotenia ako vhodného a odporúčaného nástroja pre všetky subjekty poskytujúce služby deťom, ako komplementárny prvok k externému hodnoteniu kvality inšpekciou a sprístupniť vhodné vzorové podklady na použitie.

Navrhovaný text: Podporovať aj zavedenie a etablovanie supervízorov- odborných a pedagogických zamestnancov, vrátane riadiacich pracovníkov.

Pripomienka: Navrhujeme doplniť o supervízorov- odborných a pedagogických zamestnancov, vrátane riadiacich pracovníkov. Štát musí garantovať odbornosť pre všetky školské zariadenia v sieti, navrhujeme odborného garanta VÚDPaP. (Už dnes existujú vyškolení odborní zamestnanci - supervízori pod gesciou VUDPaPu.)

Apr 26

Marek

  • 26. 04. 2017
  • Marek

Pôvodný text: V procese sebahodnotenia môžu školám pomôcť rôzni poradcovia a koučovia, napr. občianske združenia, odborníci či iné subjekty v roli tzv. „kritického priateľa“ so záujmom a schopnosťou pomôcť škole, pričom podmienkou je jeho nezávislé postavenie mimo inštitucionálnych väzieb na školu

Navrhovaný text: V procese sebahodnotenia môžu školám pomôcť rôzni poradcovia a koučovia, napr. občianske združenia, odborníci či iné subjekty v roli tzv. „kritického priateľa“ so záujmom a schopnosťou pomôcť škole.

Pripomienka: xternisti si budú vyžadovať fiančné krytie ( koučovia, poradcovia), môže to byť pre školu drahé. Je potrebné hľadať zdroje v systéme- napr. riaditelia škôl z iného okresu, kraja, ktorí sa nepoznajú, ale majú potrebný vhľad do problematiky - tiež môže pomôcť ako kritický priateľ, nemusí to byť o.z. alebo drahý kouč....Máme aj skvelých pedagogických zamestnancov- riaditeľov. Prečo musí byť podmienkou "jeho nezávislé postavenie mimo inštitucionálnych väzieb na školu" ?ani to nemusí byť záruka objektívnosti.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 navrhuje opatrenie vypustiť ako nadbytočné. Z pohľadu Klubu 500 je v prvom rade nevyhnutné zaviesť štandardné externé objektívne hodnotenie kvality a toto opatrenie previazať so systémom financovania. (napríklad vzťah na výšku prevádzkového normatívu). Autoevaluáciu Klub 500 odporúča využívať ako doplnkový systém vo vzťahu k zriaďovateľovi, nie ako komplexný systém hodnotenia školstva ako takého.

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

odporúčania sú (McBeath, Schratz), aby „kritický priateľ“ bola fyzická osoba. Či je zamestnaná v nejakej organizácii vôbec nie je dôležité, dôležitá je charakteristika: Je to rola, ktorá pri sebahodnotení plní funkciu láskavého, ale kritického vonkajšieho pozorovateľa.


Zdroje napr.:
MacBeath J. — Schratz M. — Meuret D. — Jacobsen, L. — Novák, M.: Sebahodnotenie v európskych školách – príbeh zmeny. Banská Bystrica: MPC 2006. ISBN 80-8041-494-7.
Swaffield, S. – MacBeath, J. School self-evaluation and the role of a critical friend. Cambridge Journal of Education Vol. 35, No. 2, June 2005, str.. 239–252. ISSN 1469-3577.