Skip to content

Kategória 1-14.01 Pripraviť postup krokov smerujúcich k vytvoreniu nadrezortného orgánu, Ústavu pre dohľad nad službami deťom (UDSD). Pre tento integrovaný nadrezortný orgán zriadený zákonom, zodpovedajúci sa Národnej Rade SR, sa v rámci príprav zadefinuje jeho ver Všetky podnety

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Nie, nesuhlasim. Zbytočnú ďalší centrálny štátny orgán.

Apr 27

Ján

 • 27. 04. 2017
 • Ján

Navrhujeme systémovú reformu MPC, ŠPÚ a NÚCEM. MPC by mali mať zamestnancov priamo na školách – na čiastočný úväzok – boli by to expertní učitelia, ktorých základný učiteľský úväzok by bol znížený za účelom vytvorenia priestoru pre expertnú činnosť (kurikulárnu, multiplikačnú, školiacu a pod.). Títo expertní učitelia ako prirodzené autority a majstri vo svojej profesii sú aj dnes najčastejšie oslovovaní k pripomienkovaniu alebo spolupráci nad rámec svojho úväzku – čo ich preťažuje, neprispieva ku kvalite a systémovosti ich výkonu – a teda je neefektívnym chaotickým spôsobom ako šíriť to najlepšie know-how vo vzdelávaní.
ŠPÚ v súčasnosti vytvára kurikulum vzdelávania a NÚCEM ho overuje, pričom obe organizácie pracujú úplne nezávisle. Vo svete, v najlepších vzdelávacích systémoch zvyčajne existuje jedno kurikulárne centrum, ktoré „vie, čo overuje“ a už pri vytváraní kurikula pracuje na spôsoboch jeho overovania. Aj keď z pohľadu mikromanažmentu ide o prirodzenú deľbu práce (tvorba učebných obsahov a tvorba spôsobov overovania ich zvládnutia) nemôžu byť vykonávatelia týchto činností neprepojení, ako je to v prípade súčasného ŠPÚ a NÚCEMu (pričom obe organizácie sú v rôznej miere ešte vzdialené aj od praxe nielen od seba navzájom).
Ponechávame na uvážení MŠVVaŠ resp. na odbornej diskusii, či je lepšie MPC, ŠPÚ a NÚCEM reformovať alebo transformovať na niečo nové...

Mar 21

Andrea

 • 21. 03. 2017
 • Andrea

Zriadenie UDSD významne napomôže odčerpávaniu štátnych financií, ktoré by mohli lepšie a účinnejšie využiť školy. Treba dať školám dôveru a nie zriaďovať další zbytočný úrad.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: "Súhlasíme s UDSD, ak vznikne ako nový úrad delimitáciou ľudí z príslušných úradov, ktoré už uvedené témy pokrývajú. Môže to byť prínosom vzhľadom na komplexný pohľad na služby poskytované deťom. Nesúhlasíme s postavením inšpekcie v novom úrade, navrhujeme ponechať jej úlohy v oblasti riešenia sťažností, kontroly dodržiavania zákonnosti vedeniami škôl, prieskumov vzdelávania."
Kontrola výchovy a vzdelávania patrí do rúk vedenia školy. Vedenie sleduje kvalitu vyučovacieho procesu, náväzne pružne reaguje na korekcie, má dosah na hodnotenie učiteľov, stanovuje si reálne kritéria, slovne zhodnotí kvalitatívnu stránku vyučovania učiteľom aj vzhľadom k tomu, že pozná žiakov, prostredie a okolnosti s tým súvisiace. Kritéria, ktoré používa inšpekcia sú nastavené uniformne bez ohľadu na charakter predmetu, typ vyučovacej hodiny, od každej hodiny očakáva splnenie všetkých podmienok, ktoré má stanovené (napríklad aj na výtvarnej výchove sa očakáva vysoký podiel použitia IKT). V popise súčasného stavu sa nesprávne uvádza, že sa nezverejňujú hodnotenia škôl. Tie sú obsiahnuté v správach škôl s povinnou štruktúrou, prerokovávané zriaďovateľmi škôl, pedagogickými radami aj radami škôl. Súčasťou správ je aj swot analýza a závery hodnotenia inšpekcie. V prípade, že dôjde k inému zverejňovaniu údajov, treba vylúčiť duplicitu, aby nedošlo k byrokratickej záťaži učiteľov. Sebahodnotiaci proces škôl môže byť prínosom, treba však dbať na to, aby model, podľa ktorého sa bude konať nebol komplikovaný a administratívne neúnosne náročný ako napríklad ten, ktorý vznikol pod hlavičkou inšpekcie.

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Bez ohľadu na opadstatnie nového úradu, je zarážajúce, že sa jeho štruktúre venuje v tomto štádiu prípravy veľa priestoru.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- na stránke MŠSR je 18 inštitúcií, ktoré sú financované z Ministerstva školstva, naozaj treba nový ústav? Neuvažuje MŠSR o zrušení alebo aspoň zredukovaní niektorých?

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

UDSD nepodporujeme, máme predsa nezávislú inšpekciu. Jej treba rozšíriť kompetencie a okruh pôsobnosti.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Zriadenie nadrezortného orgánu (ÚDSD), ako ja navrhovaný, považujeme za zbytočné. Nie je riešením problémov a financie sa dajú využiť inak.

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Navrhujeme zrušiť tento cieľ nakoľko školstvo nepotrebuje ďalší politický orgán, ktorý bude kontrolovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu na školách.

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

Zriadenie nadrezortného orgánu (ÚDSD), ako je navrhovaný, považujeme za zbytočné. Nie je riešením problémov a financie sa dajú využiť inak.

Mar 27

Carmen

 • 27. 03. 2017
 • Carmen

Netreba vytvárať ďalší úrad a odčerpávať aj to málo finančných prostriedkov pre školstvo. Treba preveriť pracovnú náplň inštitúcií, ktoré už existujú a kedysi vytvárali pre učiteľov dokumenty pre ich prácu - napríklad metodické príručky pre jednotlivé vyučovacie predmety. Učiteľ mal podklady a mohol sa viac venovať inovatívnym metódam pre svoju priamu prácu so žiakmi na vyučovaní.

Apr 23

Jana

 • 23. 04. 2017
 • Jana

Nepotrebujeme dalsi urad. Potrebujeme len zmenit sposob cinnosti skolskej inspekcie z punitivnej na formativnu.
Nase skoly potrebuju rovnaky typ poradenstva, aky poskytuju vo firemnom sektore konzultingove spolocnosti. To znamena, ze tim odbornikov pride na skolu, popise, co funguje, co nefunguje a da odporucania na konkretne kroky ako skolu zlepsit. Z popisu UDSD je zrejme, ze pojde len o dalsiu kontrolno-inspekcnu organizaciu, ktora bude plytvanim statnych zdrojov.
V bode 1-14.02 takuto „konzultingovu“ funkciu pripisujete „obcianskym zdruzeniam, odbornikom, ci inym subjektom“, primarne by vsak mala byt zabezpecovana statom (t.j. skolskou inspekciou alebo UDSD). Ak skolska inspekcia nebude vediet taketo sluzby poskytovat, nevidime dovod na jej dalsiu existenciu.

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Zriadenie nadrezortného orgánu (ÚDSD), ako ja navrhovaný, považujeme za zbytočné. Nie je riešením problémov a financie sa dajú využiť inak.

Apr 18

Adriana

 • 18. 04. 2017
 • Adriana

Dané považujem za plytvanie verejným zdrojmi, keďže náplň spomínaného ústavu sa realizuje prostredníctvom iných inštitúcií – ŠPÚ, Ústav informácií a prognóz školstva, ŠIOV, detský omnudsman, ŠŠI...

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Zriadenie nadrezortného orgánu (ÚDSD), ako ja navrhovaný, považujeme za zbytočné. Nie je riešením problémov a financie sa dajú využiť inak.

Apr 13

Roman

 • 13. 04. 2017
 • Roman

Zriadenie nadrezortného orgánu (ÚDSD), ako ja navrhovaný, považujeme za zbytočné. Nie je riešením problémov a financie sa dajú využiť inak.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Zriadenie nadrezortného orgánu (ÚDSD), ako ja navrhovaný, považujem za zbytočné. Nie je riešením problémov a financie sa dajú využiť inak.

Apr 05

Bohdan

 • 05. 04. 2017
 • Bohdan

Založenie orgánu, ako je navrhovaný, nie je riešením problémov; považujem to za zbytočné mrhanie ľudských zdrojov a peňazí.

Mar 29

Mária

 • 29. 03. 2017
 • Mária

Ďalší zbytočný úrad. Finančné prostriedky by sa mali využívať efektívne.

Mar 28

Natália

 • 28. 03. 2017
 • Natália

Ďalší, totálne zbytočný úrad, odčerpávanie financií zo školstva, teplé miestečká pre vyvolených, postupne nečinný rovnako ako MPC...financie nech idú z ministerstva rovno do škôl!!!! Tratia sa cestou...dá sa to napísať ale presnejšie...

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

"generálny riaditeľ UDSD je volený verejnou voľbou v transparentnom výberovom konaní poslancami NRSR" Podľa môjho názoru by takýto orgán nemal mať politické pozadie. Jeho voľba by nemala byť v závislosti od vládnej strany. Voľby by sa mali určitou formou zúčastniť zástupcovia učiteľov.

Apr 28

Miro

 • 28. 04. 2017
 • Miro

1-14.01 až 06

ŠŠI by mala byť podporným orgánom a konzultačným pracoviskom, ktoré bude disponovať širokým regionálne aj odborne diverzifikovaným tímom pedagógov s bohatými skúsenosťami z pedagogickej práce a riadenia. Primárnou úlohou centier kontroly kvality bude podpora a následné meranie kvality. Pri dnešnom vnímaní ŠŠI by malo byť predmetom úvahy nahradenie ŠŠI inou inštitúciou, ktorá by okrem jej doterajšieho obsahu a spektra úloh prevzala do svojho portfólia aj úlohu individuálnej podpory a rozvoja pracovníkov v školských a vzdelávacích inštitúciách.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 podporuje posilnenie centrálnej koordinácie a riadenia v školstve, ako aj myšlienku zlučovania organizácií a kompetencií v pôsobnosti viacerých rezortov. Klub 500 navrhuje priame začlenenie NÚCEM do štruktúry.
V rámci prehľadnosti materiálu navrhujem zostručniť a vypustiť organizačno-technické podrobnosti.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Vo finančne podvyživenom školstve sa zriaďovanie ďalšieho nadrezortného orgánu javí ako zbytočné.