Skip to content

Kategória 1-14.00 Hodnotenie kvality a sebahodnotenie školy Všetky podnety

Apr 09

katarína

 • 09. 04. 2017
 • katarína

Zánik školskej inšpekcie podporujem. Zrušiť treba predovšetkým hopsitácie na vyučovacích hodinách. Je to subjektívny názor a často ho vyslovuje taká istá obyčajná učiteľka ako je tá, ktorú posudzuje. S tým rozdielom, že inšpektorka "má navrch" a svoj názor vyslovuje podľa jednej odpozeranej hodiny, ktorú skúsený pedagóg dokáže kedykoľvek zahrať. Ako učí ostatné hodiny, už viac nikoho nezaujíma.
V škole sa nám stal prípad, ked inšpektorka vyhodnotila ako absolútne nevyhovujúce dve hodiny dvoch kolegýň. Preto mali možnosť nápravy s odstupom dvoch mesiacov. Vtedy - čuduj sa svete - boli hodnotené ako unikátne učiteľky.
Stal sa nám taktiež prípad, ked inšpektorka do zápisu uviedla ruku vo vrecku nohavíc učiteľky alebo vytŕčajúce brucho zo sukne. Myslím, že toto nemá s hodnotením práce učiteľa nič spoločné. Uvítala by som, keby inšpektori sami predviedli vzorovú vyučovaciu hodinu. Lenže oni dávajú nedostatky do zápisov a ked sa ich opýtame ako by to teda malo byť správne , odpovedia: My nie sme poradný, ale kontrolný úrad. Nad tým sa dá zaplakať, aj pousmiať. Proste inšpekcia!

Apr 14

Jozef

 • 14. 04. 2017
 • Jozef

Umožniť rodičom žiakov, aby sa mohli po dohode s vedením školy zúčastniť na hospitácií na vyučovacej hodine svojich detí.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) Ak má prejsť vzdelávanie na Slovensku zmenou, tak ŠŠI musí byť príkladom zmien a preto musí byť jedným z cieľov aj nastavenie cieľov pre ŠŠI – a to najmä kvalitatívnych cieľov;
b) Do sebahodnotenia škôl je potrebné zaviesť „cross“ prvky – ako spätná väzba od pedagógov, ktorí prídu na stáž a pod., lebo funguje princíp ak nepoznám nič iné (iný prístup k žiakovi) budem poskytovať skreslenú spätnú väzbu;
c) Sebahodnotenie škôl áno, ale až po presnom nastavení kritérií (štandardov) a procesu hodnotenia. Novú inštitúciu na to rozhodne netreba.

Apr 27

Miloslav

 • 27. 04. 2017
 • Miloslav

Súhlasíme.

Mar 16

roman

 • 16. 03. 2017
 • roman

veľmi dobrá myšlienka

Mar 20

Martin

 • 20. 03. 2017
 • Martin

V bode 1-14.01 zaniká ŠŠI a vzniká nový úrad, v bodoch 1.14-04 a 05 máme znovu ŠŠI.

Apr 25

Karin

 • 25. 04. 2017
 • Karin

V hodnotení gymnázií zohľadniť aj koľko študentov sa dostalo na zahraničné vysoké školy, všetky súťaže do ktorých sa škola zapojila a aj úspechy – nielen tie, ktoré vyberie ministerstvo

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Hodnotenie školy – aby to neskĺzlo do formalizmu!!! Autoevalvácia má slúžiť v prvom rade samotnej škole. Môže sa vytvoriť/odporučiť model autoevalvácie, ale každá škola si to má prispôsobiť vlastným špecifikám!!!

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) Ak má prejsť vzdelávanie na Slovensku zmenou, tak ŠŠI musí byť príkladom zmien a preto musí byť jedným z cieľov aj nastavenie cieľov pre ŠŠI – a to najmä kvalitatívnych cieľov;
b) Do sebahodnotenia škôl je potrebné zaviesť „cross“ prvky – ako spätná väzba od pedagógov, ktorí prídu na stáž a pod., lebo funguje princíp ak nepoznám nič iné (iný prístup k žiakovi) budem poskytovať skreslenú spätnú väzbu;
c) Sebahodnotenie škôl áno, ale až po presnom nastavení kritérií (štandardov) a procesu hodnotenia. Novú inštitúciu na to rozhodne netreba.

Apr 28

Miro

 • 28. 04. 2017
 • Miro

Kontrolu kvality a jej meranie je potrebné vypracovať v spolupráci s už existujúcimi expertnými konzultačnými pracoviskami merania kvality a zlepšovania procesov z podnikateľskej a ekonomickej oblasti. Tu je potrebné použiť aj dostupné know-how merania a získavania dát v rámci školského a vzdelávacieho systému, ktoré používa MŠ SR už dnes v spolupráci s akreditovanými a kvalifikovanými pracoviskami a inštitúciami na Slovensku (EXAM a iné.). Takto získané dáta je potrebné pravidelne vyhodnocovať a prijímať také opatrenia, ktoré zabezpečia pružnú reakciu na základne spätnej väzby vychádzajúcej z relevantných dát.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Ak má prejsť vzdelávanie na Slovensku zmenou, tak ŠŠI musí byť príkladom zmien a preto musí byť jedným z cieľov aj nastavenie cieľov pre ŠŠI – a to najmä kvalitatívnych cieľov;
b) Do sebahodnotenia škôl je potrebné zaviesť „cross“ prvky – ako spätná väzba od pedagógov, ktorí prídu na stáž a pod., lebo funguje princíp ak nepoznám nič iné (iný prístup k žiakovi) budem poskytovať skreslenú spätnú väzbu;
c) Sebahodnotenie škôl áno, ale až po presnom nastavení kritérií (štandardov) a procesu hodnotenia. Novú inštitúciu na to rozhodne netreba.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Zriadiť nadrezortný orgán je zbytočnosť. Autori sa venujú dosť podrobne organizačnej štruktúre ako keby to bol najväčší problém v dnešnom školstve. Žiadny ďalší takýto orgán nám v tomto nepomôže. Je potrebné, aby tie čo existujú, pracovali tak ako majú!

May 04

Zdenko

 • 04. 05. 2017
 • Zdenko

Nemôžeme súhlasiť s „nabúravaním“ systému hodnotenia škôl 1-14., kde sa navrhuje vytvorenie novej inštitúcie, ktorá má do určitej miery vytesniť ŠŠI. Taktiež navrhujeme zvážiť pokračovanie v súťaži „štátnych“ základných škôl, ktoré majú zabezpečovať všetkým ústavné právo na bezplatný prístup k základnému vzdelaniu a plnenie povinnej školskej dochádzky. U týchto škôl by mal „štát“ zabezpečiť štandardizáciu kvality školy. Kvalitu školy treba merať pridanou hodnotou a nie porovnávaním výstupov v rámci všetkých škôl. Takéto porovnávanie je neobjektívne, lebo vstupy majú jednotlivé základné školy rôzne. Navrhované hodnotenie na základe kvality výstupov je v súčasnosti vhodné len u „výberových“ škôl, t. j. u škôl, ktoré si na vstupe samé robia výber prostredníctvom prijímacieho konania.

Zastávame názor, že pomoc rôznych poradcov, koučov, občianskych združení a iných „kritických priateľov“ nie je systémová a znovu vytvára priestor na predražovanie vzdelávacieho výsledku bez garancie rastu jeho kvality.
Zastávame názor, že jeden zo závažných problémov v súčasnosti je neadekvátne zasahovanie rodiča do práce učiteľa, čo otvára priestor na systémovú deštrukciu (ide o poznatok, s ktorým sa boria aj niektoré zahraničné vzdelávacie systémy).

May 09

Jana

 • 09. 05. 2017
 • Jana

Pri hodnotení kvality škôl by jedným z hlavných kritérií malo byť či škola uplatňuje princípy inkluzívnosti

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Vo finančne podvyživenom školstve sa zriaďovanie ďalšieho nadrezortného orgánu javí ako zbytočné.