Skip to content

Kategória 1-01.06 Vytvoriť systém sledovania a vyhodnocovania individuálneho pokroku v rámci individualizácie vzdelávania Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Stanoviť kompetencie externej podpory a kontroly poradenských zariadení vo vzťahu k inklúzii v škole. Poradenské zariadenia nemajú žiadnu možnosť poradenstva ani kontroly toho, ako prebieha inklúzia.

May 15

Stanislav

 • 15. 05. 2017
 • Stanislav

Podľa mňa je zaraďovanie žiakov s MP do špeciálnych škôl správne rozhodnutie. V dnešnej dobe si deti robia srandu zo všetkého. V špeciálnych školách deťom je priradena starostlivosť, pracovníci majú už nejakú tú prax ako sa starať o tieto deti. Deti niesu v špeciálnych diskriminované. Keďže v normálnych základných školách si ostatný žiaci robia posmech so žiakov s MP, samozrejme nájdu sa aj taký ktorý chápu ako sa dotyčný cítia a majú to cítenie mu pomôcť. Súhlasím s tým aby deti s MP boli zaradené do špeciálnych škôl. Nerobím rozdiely medzi žiakmi(ľuďmi) s mentálnou poruchou a ostatnými.

Apr 10

Ján

 • 10. 04. 2017
 • Ján

Hodnotenie žiakov - ich sledovanie a vyhodnocovanie individuálneho pokroku je možné len za predpokladu: počet žiakov do 24, alebo delenie na skupiny. Učitelia budú mať asistentov, alebo sa znížia úväzky - ináč z hľadiska delenia času na pracovný a voľný - už na to nie je jednoducho priestor.

Mar 16

Roman

 • 16. 03. 2017
 • Roman

Neporovnávať deti s druhými deťmi !!
Individuálny výsledok porovnávať u tej istej osoby. Sledovať jeho vlastný osobnostný rast. Pozor , Chlapci sú citlivejší.

Učiteľ musí byť aj manažér.

Testovanie žiakov musí byť okrem vedomostí aj zručností. Dnes veľmi dôležité!!

Treba priniesť do školy život, Človek učí človeka. Nie len interaktívne tabule, notebooky..

„Každá škola potrebuje debatujúcu spoločnosť oveľa viac než potrebuje počítač. Pre slobodnú spoločnosť je to podstatné.“... MALCOLM RIFKIND – škótsky politik

Zaviesť plán mimotriednych aktivít. Ísť napríklad do prírody.

Ponúknuť deťom už na II. Stupni ZŠ aj technické zručnosti. Napríklad rozdeliť triedu na dve skupiny a ponúknuť slabším deťom praktické vzdelávanie – technické.

Tématické vyučovanie v jednej knihe.

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

• Zásadne nesúhlasíme s návrhom na zrušenie povinnej školskej dochádzky na základnej škole a s možnosťou rodičov rozhodnúť o domácej výučbe. Odhliadnuc od dôvodných pochybností, či každý rodič, ktorý sa rozhodne pre domácu výučbu, bude schopný zabezpečiť pre žiaka výučbu na požadovanej úrovni, je treba mať na zreteli, aj socializačnú funkciu školy. Požadovanú úroveň socializácie žiaka možno dosiahnuť len v kolektíve, kde sa žiak v dennodennom styku so spolužiakmi učí adaptabilite, tolerancii, empatii, rešpektu, úcte k spolužiakom a učiteľom, spolupráci, v kolektíve nadobúda potrebnú sociálnu solidaritu. Zároveň podriaďujúc sa školskému poriadku sa učí disciplíne a osvojuje si potrebné životné a pracovné návyky. Žiak sa v kolektíve môže porovnávať so spolužiakmi. súťažiť a korigovať svoje nežiaduce postoje a správanie a takto objavovať aj sám seba a svoje miesto v triede a v spoločnosti. Zrušením povinnej školskej dochádzky vytvoríme priestor pre prílišný individualizmus plodiaci egoizmus a necitlivosť k okolitému prostrediu vrátane nedostatočných socializačných schopností žiaka. Vzniká dôvodné nebezpečenstvo, že väčšina žiakov domácej prípravy nebude pripravená na zaradenie do ďalšieho štúdia a na trh práce, pretože nebude mať vypestované potrebné sociálne návyky a nebude pripravená na plnohodnotné začlenenie do spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Napokon aj v samotnom dokumente sa konštatuje nárast výchovných problémov aj so žiakmi, ktorí podliehajú povinnej školskej dochádzke (záškoláctvo, šikana, prejavy agresie a intolerancie, násilia a spoločenskej neznášanlivosti a pod.; často ide o deti z tzv. „dobrých rodín“ so skvelým hmotným zázemím a s dobrým kariérnym postavením rodičov); ako sa takéto sociálno-patologické javy budú odstraňovať a riešiť, ak dieťa nebude chodiť do školy? Odporúčame preto domáce učenie len ako výnimočnú možnosť, ktorú škola povolí zo závažných dôvodov po preskúmaní reálnych možností dosiahnuť požadované vedomosti a socializačné schopnosti žiaka v domácom učení.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Vytvorením systému sledovania a vyhodnocovania individuálneho pokroku žiaka vzniká problém, kto bude tieto aktivity vykonávať. Predpokladáme, že učiteľ. Tým pádom však učiteľom radikálne stupne byrokratická záťaž, čo je v rozpore s myšlienkou znižovania administratívnej záťaže učiteľov.
Navrhujeme, aby aj výstupné testovania boli individualizované. Žiaci s istými poruchami by nemali byť vystavení testom pre ostatné deti a učiteľ či škola nemôže byť hodnotený štandardne na základe prípadného „zlyhania“ týchto žiakov, pre ktorých sú niektoré úlohy nezvládnuteľné.
Na realizáciu väčšej individualizácie vyučovania je potrebné zamestnať veľké množstvo asistentov učiteľov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, výchovných poradcov a pod. Na to sú potrebné financie, ktoré musí nájsť ministerstvo, čo sa zatiaľ nedeje.
Pri súčasnom nastavení systému, v ktorom sa v bežných triedach objavuje stále viac integrovaných žiakov a v určitých prípadoch aj mentálne postihnutí žiaci, nie je možné presadzovať individuálny prístup. Je tiež potrebné zadefinovať hranicu, pri ktorej sú integrovaní žiaci neúspešní, pretože v súčasnej dobe sa umelo pretláčajú do vyšších ročníkov, aj keď nezvládajú ani redukované učivo.

Apr 30

Pavol

 • 30. 04. 2017
 • Pavol

1-01.06 Vytvoriť systém sledovania a vyhodnocovania individuálneho pokroku v rámci individualizácie vzdelávania.

Navrhujem aby bol stabilizovaný jeden triedný účiteľ pre žiakov 1 stupňa alebo 1 a 2 stupňa. Dnes si triedu striedajú učitelia a teda nevidia progres alebo skutočné individuálne hodnoty žiakov. Za výsledky by mal by’hodnotený aj tridný učiteľ. Dnašná zjednodušená prax zaškatuľkovať študentov jednotkár… je zbavovanie sa zodpovednosti za kvalitu vzdelávania. Triedný učiteľ by mal vypracovať ročný individuálny plán žiaka a spolu s rodičmi priebežne konzultovať ako docieliť zlepšovanie študijných výsledkov.

1-10.13 Vytvoriť vo vzdelávacích programoch časový priestor na prierezové témy
Zaviesť vyučovanie prvá pomoc ako prierezový predmet a sústavne ho vyučovať nie len ako predmet brannej výchovy. Hodnota ľudského života ma najvyššiu hodnotu a preto existujú dve možnosti.
Ako voliteľný predmet nevidím dôvod prečo dnes existujú len dva predmety náboženstvo a etika. Prvá pomoc je podľa mňa spoločenský dôležitejšia.
Alebo ako povinný prierezový predmet…
Navrhujerm zvážiť laickosť vzdelávania tj. bez náboženskej výchovy ale na druhej strane je tu Vatikánska zmluva a teda ak ju nemôžeme zrušiť rozšírme voliteľné predmety nech si rodičia a deti vyberú nie len medzi A alebo B.

1-13.01 Zaviesť hodnotenie žiakov, ktoré bude komplexnou spätnou väzbou.
Zvážiť hlavne u žiakov prvého stupňa ZŠ formou hodnotiacich bodov od 1 do 20 tak ako to je u francúzskych ZŠ.
Deti sú menej stresované zlou známkou
Tieto hodnotiace body rozšírujú hodnotenie od 1-5 a dávajú možnosť učiteľovi hodnotiť dieťa vo vývojovom pohybe
Ďakujem tvorcom tochto projektu všeobecný náčrt orientácie alebo reformy školstva, veľa štastia.


Dr. Pavol Jusko

Apr 30

Pavol

 • 30. 04. 2017
 • Pavol

1-01.06 Vytvoriť systém sledovania a vyhodnocovania individuálneho pokroku v rámci individualizácie vzdelávania.

Navrhujem aby bol stabilizovaný jeden triedný účiteľ pre žiakov 1 stupňa alebo 1 a 2 stupňa. Dnes si triedu striedajú učitelia a teda nevidia progres alebo skutočné individuálne hodnoty žiakov. Za výsledky by mal by’hodnotený aj tridný učiteľ. Dnašná zjednodušená prax zaškatuľkovať študentov jednotkár… je zbavovanie sa zodpovednosti za kvalitu vzdelávania. Triedný učiteľ by mal vypracovať ročný individuálny plán žiaka a spolu s rodičmi priebežne konzultovať ako docieliť zlepšovanie študijných výsledkov.

1-10.13 Vytvoriť vo vzdelávacích programoch časový priestor na prierezové témy
Zaviesť vyučovanie prvá pomoc ako prierezový predmet a sústavne ho vyučovať nie len ako predmet brannej výchovy. Hodnota ľudského života ma najvyššiu hodnotu a preto existujú dve možnosti.
Ako voliteľný predmet nevidím dôvod prečo dnes existujú len dva predmety náboženstvo a etika. Prvá pomoc je podľa mňa spoločenský dôležitejšia.
Alebo ako povinný prierezový predmet…
Navrhujerm zvážiť laickosť vzdelávania tj. bez náboženskej výchovy ale na druhej strane je tu Vatikánska zmluva a teda ak ju nemôžeme zrušiť rozšírme voliteľné predmety nech si rodičia a deti vyberú nie len medzi A alebo B.

1-13.01 Zaviesť hodnotenie žiakov, ktoré bude komplexnou spätnou väzbou.
Zvážiť hlavne u žiakov prvého stupňa ZŠ formou hodnotiacich bodov od 1 do 20 tak ako to je u francúzskych ZŠ.
Deti sú menej stresované zlou známkou
Tieto hodnotiace body rozšírujú hodnotenie od 1-5 a dávajú možnosť učiteľovi hodnotiť dieťa vo vývojovom pohybe
Ďakujem tvorcom tochto projektu všeobecný náčrt orientácie alebo reformy školstva, veľa štastia.


Dr. Pavol Jusko

May 15

Pavol

 • 15. 05. 2017
 • Pavol

Navrhujem aby bol stabilizovaný jeden triedný účiteľ pre žiakov 1 stupňa alebo 1 a 2 stupňa. Dnes si triedu striedajú učitelia a teda nevidia progres alebo skutočné individuálne hodnoty žiakov. Za výsledky by mal byt’hodnotený aj triedný učiteľ. Dnešná zjednodušená prax zaškatuľkovať študentov jednotkár… je zbavovanie sa zodpovednosti za kvalitu vzdelávania. Triedný učiteľ by mal vypracovať ročný individuálny plán žiaka a spolu s rodičmi priebežne konzultovať ako spoločne docieliť zlepšovanie študijných výsledkov.

Apr 11

Dušana

 • 11. 04. 2017
 • Dušana

Každé dieťa má iné tempo práce. Pre učiteľa bude náročné prispôsobiť tempo vzdelávania reálnym možnostiam každého dieťaťa v triede. Podľa navrhovaného by vlastne nemali byť žiaci slabší či šikovnejší, pretože každý z nich sa bude vzdelávať individualizovane a svojím tempom. Je to dobrý princíp, určite slúži podpore dieťaťa. Ale na to treba výrazne znížiť počet žiakov v triedach.

Mar 28

Monika

 • 28. 03. 2017
 • Monika

Hodnotenie kvality školy na základe mimoriadnych výsledkov treba prepracovať. Treba určiť nejakú odbornú komisiu, ktorá by na základe náročnosti súťaže určila počet bodov, čo sa dá získať na jednotlivých súťažiach, avšak dalo by sa požiadať o rozšírenie portfólia súťaží. Konkrétne: pridať napr. medzinárodnú súťaž, alebo súťaž národnostných menšín . Bodovanie nastaviť tak, aby všetky školy, odkiaľ boli deti napr. na celoslovenskom kole anglickej olympiády, dostali jeden bod, na tretie miesto 2 body, na druhé 3, na 1. miesto napr. 4 body. 1 bod by mal hodnotu 50 eur. Však na celoslovenské kolo sa dostane len veľmi málo žiakov!! Všetky školy môžu byť hrdé na svoj výsledok, keď takéto dieťa majú, avšak pri hodnotení tieto školy ako keby boli len nuly.

Zaviesť povinné externé a interné hodnotenie kvality školy na školách.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Dôsledné kontrolovanie kvality dodržiavania a prispôsobovania obsahu,
foriem, metód a tempa individuálneho prístupu podľa aktuálnych potrieb
dieťaťa. V pravidelných intervaloch vyhodnocovať efektivitu vzdelávania
a začlenenia detí a žiakov.
Posilniť kompetencie externej podpory a kontroly poradenských zariadení
vo vzťahu k škole (napr. aj participáciou v Rade školy).
Škola bude viazaná dodržiavaním a realizáciou napĺňania tohto systému.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Dôsledné kontrolovanie kvality dodržiavania a prispôsobovania obsahu, foriem, metód a tempa individuálneho prístupu podľa aktuálnych potrieb dieťaťa. V pravidelných intervaloch vyhodnocovať efektivitu vzdelávania a začlenenia detí a žiakov.

Posilniť kompetencie externej podpory a kontroly poradenských zariadení vo vzťahu k škole (napr. aj participáciou v Rade školy).

Škola bude viazaná dodržiavaním a realizáciou napĺňania tohto systému.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Dôsledné kontrolovanie kvality dodržiavania a prispôsobovania obsahu, foriem, metód a tempa individuálneho prístupu podľa aktuálnych potrieb dieťaťa. V pravidelných intervaloch vyhodnocovať efektivitu vzdelávania a začlenenia detí a žiakov.

Posilniť kompetencie externej podpory a kontroly poradenských zariadení vo vzťahu k škole (napr. aj participáciou v Rade školy).

Škola bude viazaná dodržiavaním a realizáciou napĺňania tohto systému

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Dôsledné kontrolovanie kvality dodržiavania a prispôsobovania obsahu, foriem, metód a tempa individuálneho prístupu podľa aktuálnych potrieb dieťaťa. V pravidelných intervaloch vyhodnocovať efektivitu vzdelávania a začlenenia detí a žiakov.

Posilniť kompetencie externej podpory a kontroly poradenských zariadení vo vzťahu k škole (napr. aj participáciou v Rade školy).

Škola bude viazaná dodržiavaním a realizáciou napĺňania tohto systému.

Mar 28

Monika

 • 28. 03. 2017
 • Monika

Cieľ RŠ-1-11: Základné špeciálne školy sa okrem poskytovania vzdelávania menia na centrá odbornosti v procese individualizácie a odbornej podpory vo vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných školách hlavného vzdelávacieho prúdu.
To len v prípade, keď ZŠ dokážu z personálneho hľadiska a z finančného hľadiska zabezpečiť predpoklady na vývoj takýchto žiakov. To znamená, že by tu musel byť predpoklad automatického financovania školy na základe žiadosti, bez nutnosti radov, poradovníkov a čakania.

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Vytvoriť systém sledovania a vyhodnocovania individuálneho pokroku a optimalizácie vývinu dieťaťa, žiaka v procese výchovy a vzdelávania, jeho osobnostného, sociálneho a študijno-profesijného vývinu.

Poznámka: je potrebné zohľadňovať kompexný prístup,nielen „individuálny pokrok vo vzdelávaní, ide o čo najoptimálnejší vývin dieťaťa, dôležité je podporovať sociálno -psychologický vývin, prípravu detí na život v spoločnosti, soft skills, prosociálne správanie a výchovne formovať ( t.j. výchova a vzdelávanie) Tu je priestor na zdôraznenie potreby longitudinálneho výskumu osobnostného, sociálneho a študijno-profesijného vývinu detí/žiakov v SR (spolupráca VÚDPaP so školami a školskými zariadeniami, využitie KomposyT, celoslovenský zber dát, možnosť celoslovenských porovnaní). Reálna možnosť priebežného sledovania efektívnosti našich výchovno-vzelávacích a poradenských opatrení na „optimalizáciu vývinu“ detí / žiakov počas vzdelávania a odbornej prípravy, v záujme ich úspešného začlenenia sa do spoločnosti, zvyšovania zamestnateľnosti, budúceho uplatnenia sa na trhu práce