Skip to content

Kategória 1-13.04 Zaviesť flexibilnú odbornú multidiciplinárnu podporu neprospievajúcich žiakov Všetky podnety

Apr 18

Adriana

 • 18. 04. 2017
 • Adriana

Ad.: Žiaci by neopakovali ročník aj v prípade...
Dané opatrenie je ranou istoty a bozkom smrti kvalite slovenského školstva – podporuje lenivcov a žiakov, ktorí nemajú snahu a záujem. Je to popretie samotného významu hodnotenia žiakov - známka nedostatočný je spätnou väzbou pre žiaka a jeho rodičov, že nezvládol učivo daného ročníka a nepracoval na dobrej úrovni. V preklade: žiak nezvládne druhácku matematiku na gymnáziu, ale pošleme ho do tretieho ročníka, kde má využiť to, čo sa naučil v druhom. Ale keďže sa nič nenaučil...
Metaforicky povedané, žiak prejde do vyššieho ročníka, ale nevie to, čo by mal vedieť, čiže ideme stavať strechu bez toho, aby sme mali oporné múry.
Rovnako, ak je súčasťou procesu odovzdávanie zadaní a prác, žiak, ktorý odovzdáva iba čisté papiere (osobná skúsenosť) tak bude robiť naďalej, navyše podporený školským systémom.
Budem citovať jedného môjho študenta, mimochodom, veľmi bystrého, ktorý sa zásadne učil na štvorky, podľa jeho vlastných slov, na čo by sa viac namáhal...však tak prejde a aj na VS sa dostane.
Osobne mám skúsenosť, že podpora neprospievajúcim žiakom je poskytovaná aj v súčasnosti a školy, ale najmä učitelia na ňu vytvárajú podmienky, ale stretávajú sa s nezáujmom žiakov a nulovou snahou. Ako slovenčinárka napríklad dávam žiakom možnosť písať opravnú písomku či test alebo jazykové cvičenia, ktorými si môžu vylepšiť zlú známku, narážam však na nezáujem u mnohých žiakov so zlými známkami.
Nedosiahnuť dostatočný prospech je jednoznačne správou o tom, že žiak nezvládol učivo daného ročníka – v tomto kontexte nemôže pokračovať vo vyššom, ktorý naň napríklad učivom nadväzuje alebo z neho vychádza, ide o popieranie základných pedagogických pravidiel a zásad, ktoré sa na príslušnej fakulte učia snáď už v prvom ročníku.
Dané opatrenie je zároveň maximálne demotivujúce pre tých žiakov, ktorí majú snahu a ambície pracovať

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- ak majú neprospievajúci žiaci pokračovať aj napriek neprospechu, tak ostatní žiaci (najmä stredne prospievajúci) stratia motiváciu k zlepšeniu vyučovacích výsledkov,
- dobrí žiaci budú v nevýhode, lebo učiteľ sa bude musieť viac venovať neprospievajúcim
- odporúčame zaviesť iné (špeciálne) školy, kde sa ide pomalším tempom, v triede je menej žiakov, učiteľ má možnosť venovať sa každému žiakovi osobitne a každý žiak zažije aj úspech
- je demotivujúce pre neprospievajúceho žiaka byť porovnávaný so šikovnejšími žiakmi v bežnej škole

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Vítame návrh vytvorenia systému podpory neprospievajúcim žiakom, avšak navrhujeme ponechať súčasnú právnu úpravu opakovania.
Prax učiteľov ukazuje, že opakovanie ročníka hlavne na prvom stupni ZŠ je pre žiakov veľkou pomocou, potreba zvládnuť základy čítania a písania je väčšia ako prípadná frustrácia z opakovania. V opačnom prípade sa ešte viac zväčšia rozdiely medzi žiakmi v triede, čo si vyžiada zvýšené nároky učiteľa na diferenciáciu práce a žiakovi, ktorý vidí svoj vedomostný odstup od kolektívu to na sebavedomí určite nepridá.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

Žiak, ktorý nemá dostatočné vedomosti, nemôže postúpiť do vyššieho ročníka. Ako môže neprospievajúci žiak zvládnuť učivo vyššieho ročníka, keď sa nenaučil základy k rozvoju ďalších vedomostí a zručností. Neprospievajúci žiak, ktorý nebude opakovať ročník a postúpi do vyššieho ročníka bude v triede len sedieť a počúvať, nebude sa zapájať do vyučovacieho procesu, nakoľko nebude zvládať ďalšie učivo.

Apr 24

Edita

 • 24. 04. 2017
 • Edita

Podpora špecializovaného tímu pre neprospievajúcich žiakov je dobrá vec (kiežby každý neprospievajúci žiak mal takú možnosť). Ale plošne zaviesť, že žiak nemôže opakovať ročník, v súčasnej pozícií školy ( napr. aj znížená autorita učiteľa v spoločnosti), nie je dobrá vec. Naša spoločnosť na to ešte nie je pripravená. Časť našej spoločnosti – rodičov i detí – nepovažuje vzdelanie za dôležité a keď sa dozvie, že žiak nemôže opakovať ročník, budú túto situáciu zneužívať a podporovať detí v nezodpovednosti. A to určite nechceme. Súhlasím s tým, že žiak by mal opakovať ročník vo výnimočných prípadoch, ale možnosť opakovania ročníka tam nechajme.

Apr 19

Darina

 • 19. 04. 2017
 • Darina

Nemožnosť opakovania ročníkov 1-4. Prax ukazuje, že to bude demotivujúce. Ako môže žiak, ktorý sa nenaučí čítať, či, písať postúpiť na druhý stupeň ZŠ? Načo mu takéto vzdelávanie bude? Prijatím tejto tézy bude porušená zásada systematickosti a postupnosti, žiakom nebude umožnené vytvoriť si dostatočne pevný základ na predpokladané úspešné zvládnutie učiva vo vyššom ročníku, nebude pociťovať potrebu napredovania, keďže nebude nijako sankcionovaní.

Mar 22

Marta

 • 22. 03. 2017
 • Marta

Neprospievajúci žiaci (teraz posudzujem hlavne SŠ) by určite nemali mať možnosť bez problémov pokračovať v štúdiu. Rodičia by nedostatočnú známku brali ako každú inú a potom by mal takýto žiak v 4. ročníku problém zmaturovať a dokončiť si vzdelanie. Rodičia by nereagovali včas a neriešili by prestup na ľahšiu formu štúdia v prvom alebo druhom ročníku.

Apr 29

Ján

 • 29. 04. 2017
 • Ján

V žiadnom prípade nerušiť prepadávanie žiakov. V mnohých prípadoch to žiakom prospieva, nejde o žiadnu traumu!

Apr 26

Ivana

 • 26. 04. 2017
 • Ivana

S myšlienkou a opatrením sa dá súhlasiť, ako však nechať postúpiť žiaka, ktorý napriek všetkým opatreniam objektívne nezvládne požadované výkony? Posunúť do vyššieho ročníka a potom stavať na akých základoch? Aký to bude mať vplyv na ostatných žiakov, ak budú vidieť postup žiaka, ktorý nezvládol to, čo oni? Žiaci očakávajú spravodlivosť aj pri hodnotení ich výkonov a bude prakticky nemožné vysvetliť im túto situáciu.

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

Neodporúčame zákaz opakovania ročníka z dôvodu nedosahovania dostatočného prospechu žiaka.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Vedľajším účinkom takéhoto cieľa je strata motivácie pre dosahovanie čo najlepších výchovno-vzdelávacích výsledkov, ešte viac sa tým oslabí autorita učiteľa a zhorší vzdelávacie prostredie v triedach.

Pojem “zaviesť” je nenáležitý. Prevencia a podpora zdravia, životných spôsobilostí, školskej pohody, školskej úspešnosti je t.č. významne a zároveň nedostatočne sýtená školskými a poradenskými, ale aj klinickými psychológmi, špeciálnymi pedagógmi a inými odborníkmi. Nejde teda o zavedenie, ale o prehodnotenie, rozšírenie a skvalitnenie existujúceho systému tak, aby na jedného odborného pracovníka pripadal taký počet žiakov, ktorý umožní nielen vstupnú diagnostiku, ale aj potrebnú odbornú pomoc.

Apr 25

Tatiana

 • 25. 04. 2017
 • Tatiana

Nesúhlas s formulovaným opatrením.
Odôvodnenie: S časťou opatrenia, ktorá uvádza, „aby žiaci neopakovali ročník aj v prípade, ak nedosiahli dostatočný prospech z jedného alebo viacerých predmetov“ - teda sa zamedzilo opakovaniu ročníka žiaka z dôvodu nedostatočného prospievania - sa nedá súhlasiť. Môže a aj bude na žiakov pôsobiť jednoznačne demotivujúco.

Apr 03

Jana

 • 03. 04. 2017
 • Jana

Opakovanie ročníka pre mnohých žiakov nemusí byť deštrukciou sebadôvery. Môže to byť šanca, aby mohol dobehnúť ostatných žiakov. Podstatne horšie pre sebadôveru žiaka, ale aj jeho uplatnenie je, ak ročník nezopakuje (najmä v začiatkoch školskej dochádzky).
Opakovanie 1. ročníka ZŠ žiakom, ktorý z rôznych dôvodov nezvládol základy čítania, písania, počítania, je pre jeho ďalšie vzdelávanie nevyhnutnosťou.
Po zopakovaní ročníka sa zvyčajne žiak dostane na úroveň ostatných žiakov a môže bez obmedzení pokračovať v 2. ročníku. Ak mu 1. ročník neumožníme zopakovať, nikdy nebude schopný dobehnúť ostatných spolužiakov, pretože vedomosti a schopnosti získané v 1. ročníku využíva počas celej školskej dochádzky.
Malo by to byť na učiteľovi, aby o potrebe opakovať ročník rozhodol. Určite by to nemalo byť bezdôvodne, ale táto možnosť by tu vždy mala byť a mala by byť využívaná v prospech žiaka a jeho rozvoja.

Apr 25

Gabriela

 • 25. 04. 2017
 • Gabriela

Nesúhlasíme so zrušením možnosti opakovania ročníka z týchto dôvodov:
• Zníženie úrovne vzdelávania a vnútornej motivácie učiť sa
• Ak žiak nezvládne obsah vzdelávania daného ročníka ako môže postúpiť ďalej
• Aký význam má potom celoplošné testovanie T5 a T9
• Bude vydaný metodický pokyn na kvalitný a vyhovujúci systém hodnotenia na každého žiaka osobitne

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

Ponechať možnosť opakovania ročníka z dôvodu nedostatočného prospechu (nielen v mimoriadnych/závažných prípadoch).

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Ponechať možnosť opakovania ročníka z dôvodu nedostatočného prospechu (nielen v mimoriadnych/závažných prípadoch).

Apr 29

Miroslav

 • 29. 04. 2017
 • Miroslav

Tento bod vzťahovať len na ZŠ. Na strednej škole nie je možné pokračovanie žiaka v prípade, že nedosiahol potrebné vedomosti a zručnosti.

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

Ako pomôcť žiakovi, ktorí na pol roka prepadne len preto, že sa to dá a vie že prejde, ak niečo na konci roka urobí? Prečo prepadne? Lebo sa mu nechce učiť. Lebo napr. radšej brigáduje, aby si kúpil nový PC a hral sa viac a lepších hier. Čo môže urobiť učiteľ, keď ho rodič nechá hrať do noci? A v škole sa žiakovi potom nič nechce robiť. Ak takéhoto žiaka necháme prejsť do vyššieho ročníka, tak tým mu dáme súhlas k uvedenému správaniu.
Veľa žiakov príde na SŠ s tým, že nevedia matematiku. Resp. nevedeli, nevedia a nebudú vedieť. Často je to ale prejav ich malej sebadôvery a aj lenivosti. Mnohí z nich, keď pochopia, že inej cesty niet, tak sa začnú učiť a zmenia sa tak, že dosiahnu niečo o čom ani netušili, že to zvládnu. Ak by sme im však umožnili prepadnúť, tak k tomuto poznaniu nikdy neprídu.
Áno musím uznať z hľadiska teórie učenia, popieram funkciu vnútornej motivácie. Ale ako učiteľ s praxou mám veľa prípadov žiakov, ktorí sú mi vďační, že som ich niečo naučila, lebo až po čase pochopia prečo som to robila.

Apr 05

Viera

 • 05. 04. 2017
 • Viera

nevylučovať opakovanie ročníka , nakoľko by to u žiakov malo demotivačný charakter, s vedomím ,že sa nemusia učiť vôbec a predsa prejdú do vyššieho ročníka , čo by sa negatívne prejavilo na záverečných či maturitnýc h skúškach v závere štúdia Neprospievajúci žiaci (z pohľadu hlavne SŠ) by určite nemali mať možnosť bez problémov pokračovať v štúdiu. Rodičia by nedostatočnú známku brali ako každú inú a potom by mal takýto žiak v 4. ročníku problém zmaturovať a dokončiť si vzdelanie. Rodičia by nereagovali včas a neriešili by prestup na ľahšiu formu štúdia v prvom alebo druhom ročníku.

Apr 28

Peter

 • 28. 04. 2017
 • Peter

To, že študent neprospieva, je zrkadlom jeho snahy ale aj talentu. Predstava, že sa v skupine študentov vo vyššom ročníku bude vyskytovať aj „prepadlík“ nedáva veľmi zmysel.
Konkrétna situácia:

15 študentov – cudzí jazyk
10 študentov je výborným alebo veľmi dobrým používateľom jazyka
4 študenti sú priemerní alebo slabší užívatelia, ale snažia sa
1 študent je absolútne netalentovaný a zároveň lenivý študent – nemá na čom budovať, pretože prechádzajúci ročník nezvládol, ale pokračuje ďalej:

čo to spôsobuje:
1) pri jazyku (ale aj iných predmetoch) existujú východiská – nadväzujeme na vedomosti a poznatky, ktoré už máme (napr. 14 študentov vie rozprávať na danú tému, 1 študent nevie)
2) vysvetľovanie nových nadstavbových vecí je pre tohto študenta nereálne, lebo nepochopil ani predchádzajúcu nižšiu náročnosť
3) pre učiteľa je náročné vytvoriť homogénnu skupinu a prispôsobiť tempo všetkým, takýto študent je záťaž a brzda a obmedzuje zvyšok triedy

Takýto slabý študent by mal skôr uvažovať o tom, či je pre neho daná škola primeraná a nemal by znížiť level svojho vzdelávania – napr. prechod od 4 ročného odboru s maturitou len na 3 ročný, kde sú požiadavky nižšie.

Apr 27

Darina

 • 27. 04. 2017
 • Darina

Na gymnáziách zásadne odmietame, aby neprospievajúci žiak pokračoval v štúdiu bez opakovania ročníka.

Apr 08

Martin

 • 08. 04. 2017
 • Martin

Sme za zachovanie opakovania ročníka, ak by bolo zrušené, nie je vyriešené, ako by sa žiak doučil učivo, stratila by sa motivácia učiť.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Ponechať možnosť opakovania ročníka z dôvodu nedostatočného prospechu (nielen v mimoriadnych/závažných prípadoch).

Apr 13

Erika Hoppanová

 • 13. 04. 2017
 • Erika Hoppanová

Som za verziu ponechať možnosť opakovania ročníka z dôvodu nedostatočného prospechu (nielen v mimoriadnych/závažných prípadoch).

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Zásadne nesúhlasíme s opatrením zaviesť flexibilnú odbornú multidiciplinárnu podporu neprospievajúcich žiakov stredných škôl a vytvoriť legislatívne podmienky na to, aby žiaci neopakovali ročník aj v prípade ak nedosiahli dostatočný prospech z jedného alebo viacerých predmetov.

Odôvodnenie: uvedené opatrenie môže mať pre žiakov stredných škôl demotivujúci charakter vzhľadom na to, že žiaci by si neuvedomovali vážnosť a význam daného hodnotenia. Rovnako rodič by nemal objektívnu spätnú väzbu o výsledkoch štúdia svojho dieťaťa. V súčasnosti legislatíva umožňuje žiakom, ktorí majú zdravotné alebo iné závažné dôvody možnosť individuálneho učebného plánu.

Apr 24

Miroslav

 • 24. 04. 2017
 • Miroslav

Toto opatrenie je nerealizovateľné vo všeobecnosti. Otázka znie, kto budú tí odborníci a kde budú sídliť multidisciplinárne tímy? Otázka neprospievajúcich žiakov je obrovský a nekonečný problém v školách, kde je väčšina žiakov zo sociálne znevýhodneného, či marginalizovaného prostredia.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Zásadne nesúhlasíme s opatrením zaviesť flexibilnú odbornú multidiciplinárnu podporu neprospievajúcich žiakov stredných škôl a vytvoriť legislatívne podmienky na to, aby žiaci neopakovali ročník aj v prípade ak nedosiahli dostatočný prospech z jedného alebo viacerých predmetov.

Odôvodnenie: uvedené opatrenie môže mať pre žiakov stredných škôl demotivujúci charakter vzhľadom na to, že žiaci by si neuvedomovali vážnosť a význam daného hodnotenia. Rovnako rodič by nemal objektívnu spätnú väzbu o výsledkoch štúdia svojho dieťaťa. V súčasnosti legislatíva umožňuje žiakom, ktorí majú zdravotné alebo iné závažné dôvody možnosť individuálneho učebného plánu.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Na gymnáziách zásadne odmietame, aby neprospievajúci žiak pokračoval v štúdiu bez opakovania ročníka.

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Ponechať možnosť opakovania ročníka z dôvodu nedostatočného prospechu (nielen v mimoriadnych/závažných prípadoch). Je potrebné dať najavo učiacim sa študentom, že učiť sa je správne a má to zmysel. Ak sa niekto neučí, mal by niesť následky za svoj prístup .

Apr 25

Jaroslav

 • 25. 04. 2017
 • Jaroslav

Ponechať možnosť opakovania ročníka z dôvodu nedostatočného prospechu (nielen v mimoriadnych/závažných prípadoch).

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Ponechať možnosť opakovania ročníka z dôvodu nedostatočného prospechu (nielen v mimoriadnych/závažných prípadoch).

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Ponechať možnosť opakovania ročníka z dôvodu nedostatočného prospechu (nielen v mimoriadnych/závažných prípadoch).

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Žiaci podľa návrhu nebudú opakovať ročník aj keď nedosiahnu stupeň dostatočný z viacerých predmetov. Už dnes je obrovský problém s motiváciou žiakov ku učeniu a vzdelávaniu, a keď žiak nebude môcť opakovať ročník aj napriek slabým študijným výsledkom (nie z dôvodov zdravotných alebo iných), ale len z dôvodov nedostatočnej resp. žiadnej prípravy , neviem si prestaviť, aká bude motivácia ostatných žiakov k vzdelávaniu.

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: neopakovanie ročníka pri nedostatočnom prospechu
Odôvodnenie: predpokladom postupu žiaka do vyššieho ročníka je určitý stupeň vedomostí a zručností, na ktoré nadväzuje učivo vyššieho ročníka, teda nebude na čo nadviazať a rozvíjať, nebude možné uplatňovať zásadu od jednoduchého k zložitejšiemu a od poznaného k nepoznanému, úplná strata motivácie niečo sa naučiť, dozvedieť, keď by žiak postúpil do vyššieho ročníka bez ohľadu na získané znalosti a zručnosti. Monitor v 5. a 9. ročníku by úplne stratil význam.

Apr 20

Lucia

 • 20. 04. 2017
 • Lucia

-žiak postúpi do vyššieho ročníka, aj keď nedosiahol v danom ročníku dostatočný prospech - ako bude zvládať obsah učiva v ďalšom ročníku? Bude mať asistenta, aby to s ním dotiahol? Alebo bude v tej triede stagnovať, pretože učiteľ sa bude musieť venovať ostatným žiakom?

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Ak žiak v dnešnej dobe opakuje ročník, je to len výnimočné. Ani zainteresovanie VIMS PPI do tohto procesu nepomôže. Z praxe vieme, že ak je žiak nútený robiť komisionálne skúšky a napriek tomu sa nič počas dvoch mesiacov prázdnin nenaučí, takému žiakovi sa jednoducho nedá pomôcť. Jediné, čo pomôže, je opakovanie ročníka. Takých príkladov, keď tento spôsob zabral, poznáme z praxe niekoľko.
Opatrenie je podľa nášho názoru v praxi nerealizovateľné. V špeciálnych základných školách na I. stupni až škodlivé pre deti zo SZP, pretože deti nezískajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.