Skip to content

Kategória 1-13.01 Zaviesť hodnotenie žiakov, ktoré bude komplexnou spätnou väzbou Všetky podnety

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

Slovné hodnotenie neprichádza do úvahy ak napr. učiteľ učí 250 žiakov ročne (niekto ak 300). Zodpovedne ohodnotiť raz za polrok také množstvo žiakov slovne je neúnosné. Dá sa dokonca povedať, že je to pre učiteľa pasca, pretože pri svojej práci sa nemôže zaručiť za svoju objektivitu. Skutočnosť je taká, že keď učiteľ učí 12 tried po 25 - 30 žiakov v triede, tak ich za polrok ani nemôže poznať. Snaživému učiteľovi sa to možno podarí rok, dva, tri, ale potom už nie. Jednoducho povedané: Ak by som učila za polrok max. 50 žiakov, tak o každom napíšem esej pri 250 žiakoch slovné hodnotenie neprichádza do úvahy.

Apr 25

 • 25. 04. 2017

Toto opatrenie navrhuje slovné hodnotenie, ktorým by bola doplnená ešte bežná klasifikácia. Ak má mať zo slovného hodnotenia žiak komplexný obraz a spätnú väzbu, toto je veľmi náročné na čas učiteľa. Inak môže skĺznuť do formálnych, „nič nehovoriacich“ slovných vyjadrení, rovnako znejúcich a opakujúcich sa u väčšiny žiakov.
Opisné formy hodnotenia, ktoré budú mať v jadre pozitívny charakter budú pre zákonného zástupcu zavádzajúce a stratia motivačný účinok pre žiakov.
Nie je jasné, či ak žiak nedosiahne vedomosti a zručnosti na úrovni prvého stupňa, postúpi na druhý stupeň.

Apr 18

Adriana

 • 18. 04. 2017
 • Adriana

V prípade zníženia základného úväzku učiteľa na cca 15 hodín nevidím problém. Okrem toho, ide o „tzv. objavenie teplej vody“ – osobne ako učiteľka dané využívam oficiálne-neoficiálne po celú dobu mojej praxe, keďže sa riadim zásadou, že žiak by mal vedieť a mať zdôvodnené, za čo a prečo je hodnotený tak ako je.

Apr 11

Iveta

 • 11. 04. 2017
 • Iveta

Pri hodnotení musíme vychádzať aj z určitého historického kontextu, ktorý je tu už možno niekoľko storočí. Slovné hodnotenie bolo ako také odmietnuté samotnými rodičmi a ja ako rodič ho tak isto odmietam. Tie slová o superlatívoch slovného hodnotenia sú pre verejnosť niekedy klamné a udržujú rodiča v neistote a rodič to nechce zažívať.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Kedy budú učitelia písať slovné hodnotenie, ak učím v 11 triedach pri min počte 20 žiakov to je 220 hodnotení, ak iba na vysvedčenie tak 440 a požiadavka je, aby sme slovne hodnotili nielen komplexne ale aj priebežne....
Ak sa nám doteraz podarilo odbúrať niečo z byrokracie, tak táto forma ju nahradí v omnoho väčšom meradle a časom sa to stane len rutinnou záležitosťou

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: doplnenie hodnotenia slovným hodnotením
Odôvodnenie: nie je to v súlade s debyrokratizáciou školstva

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

Nesúhlasíme so slovným písomným hodnotením gymnaziálnych žiakov – je to časovo nereálne pri súčasnom úväzku a stovkách žiakov, ktoré má jeden učiteľ. Alternatívou by mohlo byť hodnotenie v percentách, čo by bolo presnejšie, ako je to teraz pri 5 stupňoch klasifikácie.

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Nesúhlasíme so slovným písomným hodnotením gymnaziálnych žiakov – je to časovo nereálne pri súčasnom úväzku a stovkách žiakov, ktoré má jeden učiteľ. Alternatívou by mohlo byť hodnotenie v percentách, čo by bolo presnejšie, ako je to teraz pri 5 stupňoch klasifikácie.

Apr 19

Darina

 • 19. 04. 2017
 • Darina

Neznámkovanie žiakov na 1.stupni ZŠ je pomerne diskutabilné. Dieťa i rodič potrebujú presnejšiu spätnú väzbu o výkone v škole. Žiak si potrebuje zvyknúť aj na súťaž, ktorá nie je len negatívna, a potrebujú to aj rodičia pre posúdenie napredovania svojho dieťaťa. Je to súčasť poznania jeho možností. Keď sa potom v 6. ročníku žiak odrazu stretne so známkovaním- v kritickom období puberty, môže to vyvolať veľké deformácie v jeho sebavnímaní, sebareflexii.

Mar 19

Andrea

 • 19. 03. 2017
 • Andrea

Navrhované opatrenie "Slovné hodnotenie žiakov sa bude môcť používať súbežne s doterajším hodnotením a klasifikáciou alebo samostatne." nie je navrhovaným opatrením, ale momentálnym skutočným stavom. Na základe vlastnej pedagogickej praxe, takmer 20 rokov v 1. ročníku ZŠ, navrhujem jednoznačne určiť zákonom hodnotenie v prvom ročníku len slovne, prípadne vypracovať systém hodnotiacich pečiatok v 1. polroku s plynulým prechodom na známkovanie v 2. polroku, prípadne až v 2. ročníku, a to z hľadiska menšieho stresového zaťaženia žiakov. Vychádzajúc z mojej atestačnej práce Slovné hodnotenie verzus známkovanie, je odborne dokázané, že známkovanie žiakov v 1.ročníku je pre deti stresujúce a vyvoláva u detí rôzne psychické a psychosomatické problémy.

Apr 18

Zuzana

 • 18. 04. 2017
 • Zuzana

Slovné hodnotenie sa časom stane schématickým, nemotivujúcim - rovnako ako hodnotenie správania žiakov, v ktorom absentuje pozitívne hodnotenie žiakov, ktorí svojím správaním, kooperáciou, pomocou, organizačným talentom a pod. presahujú správanie svojich spolužiakov, majú možnosť dostať pochvalu, ale na vysvedčení sa nelíšia od slušných, ale pasívnych spolužiakov.

Apr 13

Roman

 • 13. 04. 2017
 • Roman

Nesúhlasíme so slovným písomným hodnotením gymnaziálnych žiakov – je to časovo nereálne pri súčasnom úväzku a stovkách žiakov, ktoré má jeden učiteľ. Alternatívou by mohlo byť hodnotenie v percentách, čo by bolo presnejšie, ako je to teraz pri 5 stupňoch klasifikácie.

Apr 11

Ingrid

 • 11. 04. 2017
 • Ingrid

Slovné písomné hodnotenie žiakov gymnázií je z hľadiska časovej náročnosti nereálne. Za vhodnejšiu formu považujem hodnotenie v percentách.

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Nesúhlasím so slovným písomným hodnotením gymnaziálnych žiakov.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 navrhuje zaviesť slovné hodnotenie plošne, nie ako možnosť k doterajšiemu hodnoteniu.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Zdôrazniť, že slovný typ hodnotenia bude dobrovoľný a zároveň sa ponechá klasický systém známkovania.
Zavedenie tohto návrhu do praxe pri zachovaní súčasného stavu rozsahu vyučovacej povinnosti a súčasného rámcového UP bude viesť k nárastu byrokracie a preťaženiu pedagógov. Bolo by to možné len pri výrazne nižšom počte žiakov, ktorým sa pedagóg venuje denne.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- hodnotiť žiaka má každý učiteľ z každého predmetu? Kedy? Na konci polroka?
- vytvorí sa pre učiteľov časový a finančný priestor, keďže bežne učiteľ učí aj 150 žiakov?

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Slovné hodnotenie žiakov sa bude môcť používať súbežne s doterajším hodnotením a klasifikáciou alebo samostatne.:

Ak ponecháme doterajšie hodnotenie, nenastane žiadna zmena. Učitelia budú iba kopírovať text k známke - to znamená, že žiakom ostanú nálepky odvodené od známok a nebudú napredovať s ohľadom na hodnotenie svojho individuálneho progresu.

Apr 28

Peter

 • 28. 04. 2017
 • Peter

Spätná väzba sa študentom predsa dostáva. Učitelia, ktorých ich práca baví, majú ku študentom a povolaniu vzťah, nikdy nehodnotia spôsobom, máš 3, to je všetko. Vždy komentujú a dávajú spätnú väzbu. Opäť riešime problém zo zlej strany. Ak by sme do školstva dostali ľudí, ktorí budú svoju prácu robiť s láskou a poskytovať kvalitu, tieto veci im nebude treba prikazovať.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem.

Apr 25

Jaroslav

 • 25. 04. 2017
 • Jaroslav

Nesúhlasím so slovným písomným hodnotením gymnaziálnych žiakov – je to časovo nereálne pri súčasnom úväzku a stovkách žiakov, ktoré má jeden učiteľ. Alternatívou by mohlo byť hodnotenie v percentách, čo by bolo presnejšie, ako je to teraz pri 5 stupňoch klasifikácie.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Nesúhlasíme so slovným písomným hodnotením gymnaziálnych žiakov – je to časovo nereálne pri súčasnom úväzku a stovkách žiakov, ktoré má jeden učiteľ. Alternatívou by mohlo byť hodnotenie v percentách, čo by bolo presnejšie, ako je to teraz pri 5 stupňoch klasifikácie.

Apr 24

Monika

 • 24. 04. 2017
 • Monika

Pri zavedení hodnotenia žiakov so ZZ je potrebná jednoznačná zhoda názorov rodičov, psychológa a školy. Ak rodičia/ psychológ uprednostnia pre žiaka slovné hodnotenie, malo by byť rešpektované aj na škole, ktorá bude hodnotiť bežné deti iným systémom.

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Nesúhlasíme so slovným písomným hodnotením gymnaziálnych žiakov – je to časovo nereálne pri súčasnom úväzku a stovkách žiakov, ktoré má jeden učiteľ. Alternatívou by mohlo byť hodnotenie v percentách, čo by bolo presnejšie, ako je to teraz pri 5 stupňoch klasifikácie.

Apr 13

Erika Hoppanová

 • 13. 04. 2017
 • Erika Hoppanová

Nesúhlasím so slovným písomným hodnotením gymnaziálnych žiakov – je to časovo nereálne pri súčasnom úväzku a stovkách žiakov, ktoré má jeden učiteľ. Alternatívou by mohlo byť hodnotenie v percentách, čo by bolo presnejšie, ako je to teraz pri 5 stupňoch klasifikácie.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Nesúhlasím so slovným písomným hodnotením gymnaziálnych žiakov – je to časovo nereálne pri súčasnom úväzku a stovkách žiakov, ktoré má jeden učiteľ. Alternatívou by mohlo byť hodnotenie v percentách, čo by bolo presnejšie, ako je to teraz pri 5 stupňoch klasifikácie.

Apr 05

Bohdan

 • 05. 04. 2017
 • Bohdan

Nesúhlasím s písomným slovným hodnotením žiakov gymnázia:
a) je to časovo nereálne pri úplnom úväzku a stovkách žiakov, ktoré má jeden vyučujúci,
b) bude to subjektívne,
c) navrhujem hodnotenie v percentách, čo bude oproti terajšiemu hodnoteniu presnejšie aj objektívnejšie.

Apr 05

Pavol

 • 05. 04. 2017
 • Pavol

Pri hodnotení musíme vychádzať aj z určitého historického kontextu, ktorý je tu už možno niekoľko storočí. Slovné hodnotenie bolo ako také odmietnuté samotnými rodičmi a ja ako rodič ho tak isto odmietam. Tie slová o superlatívoch slovného hodnotenia sú pre verejnosť niekedy klamné a udržujú rodiča v neistote a rodič to nechce zažívať.

May 15

Pavol

 • 15. 05. 2017
 • Pavol

Zvážiť hlavne u žiakov prvého stupňa ZŠ hodnotenie formou hodnotiacich bodov od 1 do 20, tak ako to je to u francúzskych ZŠ.
1. Deti sú menej stresované zlou známkou
2. Tieto hodnotiace body rozšírujú hodnotenie od 1-5 a dávajú možnosť učiteľovi hodnotiť dieťa v širšom vývojovom pohybe