Skip to content

Kategória 1-12.16 Zvýšiť objem finančných prostriedkov určených na prevádzkový normatív Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Zvýšenie prevádzkového normatívu je potrebné stanoviť ako "investičnú prioritu" a riešiť v akčnom pláne na roky 2018/19.

Apr 14

Katarína

 • 14. 04. 2017
 • Katarína

Je rozdiel ak sa rovnaký počet žiakov vzdeláva v jednej budove ZŠ s MŠ súčasťou ktorej je napr. aj jedáleň , alebo má škola v správe dve budovy školy, budovu jedálne, budovu MŠ, telocvičňu. Neporovnateľné náklady na prevádzku, upratovanie, údržbu. Zriaďovatelia roky do opráv a údržby budov neinvestujú.

Apr 29

Ján

 • 29. 04. 2017
 • Ján

Zvýšiť normatív!!! Nie je možné, aby sme stále žobrali o peniaze rodičov a firiem. A robiť projekty??? Poprosím peniaze na osobitného pracovníka na projekty.

Apr 27

Ján

 • 27. 04. 2017
 • Ján

Navrhujeme zadefinovať právnu identitu školy (školskú právnickú osobu), kde by sa v zákone popísala škola, jej práva a povinnosti, funkcie (a spôsob vykonávania niektorých z nich), vzťahy k partnerom a tretím osobám. Potom by sa zviditeľnili úlohy, ktoré škola plní voči viacerým partnerom, rovnako ako jej potreby na zabezpečenie kvalitného plnenia jej úloh v 21. storočí.
Súčasťou a prínosom tohto kľúčového kroku by bolo umožnenie definovať nevyhnutné zázemie pre štandardnú školu – pretože súčasná štruktúra zamestnancov sa v zásade nelíši od štruktúry zamestnancov školy spred 50 rokov. Takáto anomália sa nevyskytuje v žiadnej inej časti našej spoločnosti. Príkladom je nevyhnutná samostatná pozícia IT technika – na štandardnej škole je napr. takmer 100 počítačov a desiatky tabletov, interaktívne tabule, množstvo legálneho softvéru, digitálnych zariadení, povinného zabezpečenia citlivých údajov a elektronickej komunikácie so štátnymi orgánmi, inšpekciou je kontrolované využívanie IKT a výukových softvérov, školský server, web stránka, moderné technológie a aplikácie... koľko škôl na Slovensku má samostatného IT technika na plný úväzok? Akej kvality?
Navrhujeme expertízu (zo strany MŠVVaŠ) povinností vedenia školy, množstva predpisov a relevantných zákonov, všetkých povinných úkonov a úloh školy vrátane povinnej korešpondencie a administratívy – v porovnaní s normami a predpismi o úväzku a pracovnom čase, ktorý je zo zákona daný na splnenie všetkých týchto povinností. Po preskúmaní súčasného postavenia školy vo svetle aktuálnych nárokov a povinností školy v porovnaní so súčasným zázemím školy navrhujeme nanovo zabezpečiť kvalitnú činnosť škôl – preskúmať rôzne alternatívy: od vlastných zamestnancov školy, cez zdieľané služby alebo služby poskytované nanovo definovanými „školskými úradmi“ respektíve centrami poskytovateľov školských služieb.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Dôležitý bod, rozdeliť na časti:

Cieľom je dosiahnuť, aby školy mohli
- financovať základné pomôcky pre deti a žiakov a učiteľov,
- robiť bežnú údržbu školských budov a priestorov,
- zabezpečiť si poradenstvo z prevádzkového normatívu,
- zabezpečiť organizáciu prijímacích pohovorov z prevádzkového normatívu,
- zabezpečiť porovnanie s inými školami v rámci sebahodnotenia z prevádzkového normatívu a pod.

Apr 29

Miroslav

 • 29. 04. 2017
 • Miroslav

Vytvoriť v normatíve podpoložku na údržbu školských budov a ich modernizáciu na úrovni odpisov. Dnes sme v úlohe kľačiacich prosebníkov o pridelenie prostriedkov na havárie od zriaďovateľa. Zvláštna podpoložka normatívu by mala byť určená aj na informačné technológie a internetové pripojenie.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Bez zásadného zvýšenia finančných normatívov nebude možné reformu realizovať!

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Zvýšiť prevádzkový normatív je veľmi potrebné a nevyhnutné. To je ďalší z prvých krokov, ktoré je možné robiť aj bez vízie, lebo jeho potrebu riaditelia ZŠ signalizujú už dlhodobo. V normatívnom financovaní je suma na výchovnovzdelávací proces (35,73 €) a na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov (16,61 €)zadefinovaná a zároveň každá táto hodnota hovorí o tom ako si (ne)vážime túto zložku v normatíve. Ak má škola 500 žiakov a 40 pedagogických zamestnancov tak napr. na kontinuálne vzdelávanie z normatívu prináleží 8.350,00 €, čo viac dodať. Na proces a jeho modernizáciu 17.865,00 €, kde sa tu dajú nakupovať nové pomôcky?

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 súhlasí s cieľom dobudovania materiálno-technického vybavenia, avšak žiada doplniť opatrenia súvisiace s vytvorením, dobudovaním a financovaním efektívnej siete škôl a školských zariadení.