Skip to content

Kategória 1-12.14 Odstránenie neprimeraných rozdielov v materiálno-technickom zabezpečení rovnakých druhov a typov škôl Všetky podnety

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Vzhľadom na to, že na Slovensku je zbytočne veľa škôl rôzneho typu, ktoré nedosahujú požadované parametre je nutné najprv zreformovať systém a počet škôl a až potom investovať do ich materiálno-technického vybavenia.

Je nevyhnutné rozlíšiť medzi základným vybavením, ktoré je nevyhnutnou podmienkou zaradenia jednotlivých škôl do siete škôl a školských zariadení a vybavením škôl, ktoré je výsledkom zapojenia škôl do projektov, MT vybavenia škôl, ktoré je výsledkom podpory získanej na základe súťaže. Uvedené vytvára riziko ohrozenia aktivity a tvorivého potenciálu manažmentu škôl, odborného potenciálu škôl.

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Žiadame bod 1-12.14 preformulovať do tohto znenia: "Namiesto povinného a odporúčaného materiálno-technického vybavenia zadefinovať v štátnych vzdelávacích programoch tzv. štandardné vybavenie, ktoré sa bude aktualizovať s každou zmenou ŠVP."
V prípade, že ministerstvo zadefinuje štandardné vybavenie a štát naň neposkytne primerané prostriedky, vznikne precedens, ktorý štát v prípade žaloby zo strany škôl a ich zriaďovateľov nedokáže obhájiť.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- ako sa bude finančne riešiť dovybavenie do štandardného vybavenia?
- ako bude definované štandardné vybavenie, keď každá škola bude mať iný program?

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Požiadavka, zahrnúť do tohto bodu aj do bodu 1-12.15 aj ZUŠ, nakoľko sa hovorí o typoch a druhoch škôl.
V zadefinovaní štandardného vybavenia škôl je potrebné komplexné riešenie, nielen IKT.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Zadefinovať štandardné vybavenie škôl: z čoho, väčšina škôl ledva prežíva... Na každý počítač musíme zabezpečiť legálny softvér, ale tie sú drahé. Nech majú školy výnimku. Ďalej odborné učebne .... Veď väčšinu starých sme zrušili a vytvorili v nich triedy, máme veľa žiakov a málo priestorov.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 súhlasí s cieľom dobudovania materiálno-technického vybavenia, avšak žiada doplniť opatrenia súvisiace s vytvorením, dobudovaním a financovaním efektívnej siete škôl a školských zariadení.

May 14

Darina

 • 14. 05. 2017
 • Darina

MŠ zabúda na to, že školy v Bratislavskom kraji sú z hľadiska materiálno - technického zabezpečenia veľmi znevýhodnené, pretože nemajú nárok čerpať prostriedky z Eurofondov. Často sa v odborných diskusiách podsúva verejnosti, že školy si tieto zdroje môžu zabezpečiť vlastnou šikovnosťou, pričom v skutočnosti sú bratislavské školy úplne bezmocné.