Skip to content

Kategória 1-12.10 Rozvíjať digitálne zručnosti učiteľov Všetky podnety

Apr 21

Skarlet

 • 21. 04. 2017
 • Skarlet

Túto aktivitu Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti veľmi podporuje, pretože máme za to, že na jednej strane digitálne zručnosti učiteľov sú nevyhnutné pre dnešný proces výučby a na druhej strane nemôžeme očakávať, že súčasné trendy dokáže každý bez pomoci zvládať. Aj v podnikateľskom sektore a iných oblastiach sú školenia na rôzne témy štandardom zdokonaľovania zručností zamestnancov. Nákup interaktívnych tabúľ a iných IKT bez systematickej podpory vo forme vzdelávania učiteľov (nie len jednorázové kurzy) a zabezpečovania kvalitného obsahu sa míňa účinku, čoho sme svedkom v súčasnosti.

May 09

Peter

 • 09. 05. 2017
 • Peter

Vyčleniť učiteľom čas na vzdelávanie v rámci pracovnej doby. Vytvoriť otvorený portál na vzdelávanie učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
Zdôvodnenie: učitelia majú príliš malý priestor na sebavzdelávanie, väčšinou cestujú za vzdelaním do vzdialných miest a to väčšinou vo svojom voľnom čase. To čo sa na školeniach dozvedia, je len zriedkakedy postačujúce. Potrebujú lepší servis v podobe videonávodov, ukážkových hodín a metodiky ako pomocou nových prístrojov vyučovať. Tieto zdroje musia byť dostupné všetkým nie len účastníkom školenia.

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Navrhujem dopniť, že škola má prednostne používať slobodné a otvorené informačné technológie (hardvér, softvér, dáta). Navrhujem doplniť, že učebné materiály a prehľad odporúčaných slobodných a otvorených IKT nástrojov budú zverejnené na centrálnom repozitári ministerstva pre vzdelávacie zdroje (podľa Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019, úlohy 25, 26, http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/akcne_plany/2017_2019/OGP_AP_2017-2019_final.pdf).

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Tento proces u existujúcich učiteľov už prebieha a je treba v ňom v rozumnej miere pokračovať. V prípade prípravy budúcich učiteľov sa stretávame s tým, že je zameriavaná takmer výhradne na využívanie IKT a naopak nie sú dostatočne pripravení na využívanie iných foriem.

Apr 25

Tatiana

 • 25. 04. 2017
 • Tatiana

V oboch navrhovaných opatreniach (1-12.09 aj 1-12.10) sa uvádza možnosť certifikácie digitálnych zručností systémom ECDL. Je to z hľadiska systémovosti pomerne vhodný spôsob, keďže ide o medzinárodne uznávanú certifikáciu, ktorá je rovnakým spôsobom dostupná v mnohých krajinách sveta. Avšak jedná sa o komerčnú formu certifikácie a z textu opatrení nie je vôbec jasné, ako by mala byť otázka financovania tejto certifikácie riešená.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

používanie IKT:

používanie DT

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

poznámka č. 74:

Absolvovanie ECDL ešte nezaručuje zvyšovanie digitálnej gramotnosti učiteľa. Už zbehlo niekoľko projektov, ktoré umožňovali učiteľom získať rôzne certifikáty ECDL. Bolo by vhodné najprv zistiť, či tie projekty boli úspešné. A to hlavne v tom smere, či si učitelia nielen rozvinuli svoju digitálnu zručnosť, ale či to aj nejako primälo učiteľov viac využívať DT vo svojej práci, či už príprave, alebo priamo na vyučovaní, alebo ešte vyšší stupeň, či boli schopní viesť vyučovanie tak, že rozvíjali digitálnu zručnosť svojim žiakom. Vhodnejší spôsob by bolo pomôcť učiteľom používať DT pri svojej práci, napr. cez mentoring, couching, príkladmi dobrej praxe (pomôcť by mohol aj Koordinátor informatizácie).