Skip to content

Kategória 1-12.09 Rozvíjať digitálne zručnosti žiakov Všetky podnety

Apr 26

Miloš

 • 26. 04. 2017
 • Miloš

1-12.09 Rozvíjať digitálne zručnosti žiakov.
Návrh: Požiadavku tohto bodu "Užitočné bude tiež zabezpečiť, aby softvér používaný pri vyučovaní mohol žiak používať aj doma", formulovanú v dokumente, možno zabezpečiť používaním otvoreného softvéru, a to bez dodatočných nákladov, potreby obstarávania a menežovania licencií. V tom zmysle (podobne ako v našom návrhu k bodu 1-12.07) navrhujeme doplniť bod "Vytvoriť, sprevádzkovať a pravidelne aktualizovať centrálny register otvoreného softvéru vhodného na edukačné účely".

Apr 21

Skarlet

 • 21. 04. 2017
 • Skarlet

V rámci tohto opatrenia Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti odporúča naučiť žiakov pracovať aj s informáciami, publikáciami a výstupmi slovenských akademických a vedeckých knižníc, s centrálnym registrom publikačnej činnosti, s centrálnym registrom záverečných a kvalifikačných prác a iných registrov, ktoré prevádzkuje CVTI.

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Navrhujem dopniť, že škola má prednostne používať slobodné a otvorené informačné technológie (hardvér, softvér, dáta). Navrhujem doplniť, že učebné materiály a prehľad odporúčaných slobodných a otvorených IKT nástrojov budú zverejnené na centrálnom repozitári ministerstva pre vzdelávacie zdroje (podľa Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019, úlohy 25, 26, http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/akcne_plany/2017_2019/OGP_AP_2017-2019_final.pdf).

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Rozvíjať digitálne zručnosti, ale v 9. ročníku nie je v povinných predmetoch informatika ale výtvarná výchova a počet disponibilných sa aj napr. zvýšením hodín dejepisu zníži.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

1-12.09 Rozvíjať digitálne zručnosti žiakov.:

Žiaci svoje digitálne zručnosti rozvíjajú aj vďaka vyučovaniu povinného predmetu Informatika. Taktiež si ich rozvíjajú na iných predmetoch, ak na to necháva priestor konkrétny učiteľ. Ak konkrétna škola uzná za vhodné certifikovať digitálne zručnosti svojich žiakov napr. cez spomínané ECDL, môže si to zakomponovať do svojho ŠkVP.

Apr 25

Tat

 • 25. 04. 2017
 • Tat

V oboch navrhovaných opatreniach (1-12.09 aj 1-12.10) sa uvádza možnosť certifikácie digitálnych zručností systémom ECDL. Je to z hľadiska systémovosti pomerne vhodný spôsob, keďže ide o medzinárodne uznávanú certifikáciu, ktorá je rovnakým spôsobom dostupná v mnohých krajinách sveta. Avšak jedná sa o komerčnú formu certifikácie a z textu opatrení nie je vôbec jasné, ako by mala byť otázka financovania tejto certifikácie riešená.

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

stačí, keď sa prejde na voľne prístupný operačný systém na všetkých školách. Na OpenOffice a freewarové programy – to sa ušetrí finančných prostriedkov

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Toto je nevyhnutná podmienka na vyučovaní informatiky. Preto by bolo dobré dohodnúť so spoločnosťou Microsoft to, aby sa k balíku Office 365 mohli dostať aj žiaci, ktorí majú menej ako 13 rokov. Zároveň je potrebné zabezpečiť voľný prístup aj k inému typu softvéru (grafický editor, softvér na spracovanie videa...).
Kto bude financovať zakúpenie moderných technológií pre deti zo SZP?