Skip to content

Kategória 1-12.07 Vytvoriť a sprevádzkovať centrálne úložisko digitálneho obsahu s licenciami na voľné šírenie obsahu Všetky podnety

Apr 09

Danka

 • 09. 04. 2017
 • Danka

Do úložiska by bolo dobré dať aj materiály, ktoré učitelia vytvorili v rámci záverečných prác rôznych školení, projektov, bakalárskych, magisterských i doktorandských prác. Mnohé práce sú kvalitné, už aj osvedčené praxou a učitelia o nich nevedia a sú im nedostupné.

Apr 26

Miloš

 • 26. 04. 2017
 • Miloš

Návrh: V zmysle bodu 1-12.07 navrhujeme doplniť nový bod "Vytvoriť, sprevádzkovať a pravidelne aktualizovať centrálny register otvoreného softvéru vhodného na edukačné účely".

Zdôvodnenie: Otvorený softvér má potenciál ušetriť značné finančné prostriedky. Medzi jeho ďalšie výhody patrí to, že odpadajú potreba uzatvárať licenčné zmluvy a potreba evidovať licencie, a že ho možno bez obmedzení používať rovnako v škole ako aj doma. Vytvorením registra získajú školy dôveryhodnú informáciu o existujúcom otvorenom softvéri na edukačné účely, čo im umožní kvalifikovane sa rozhodovať pri jeho výbere.

Apr 21

Skarlet

 • 21. 04. 2017
 • Skarlet

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti plne podporuje toto opatrenie, ktoré je v súlade s úlohou č. 25, zadefinovanou v akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019 (uznesenie vlády SR č. 104/2017). Tému otvoreného vzdelávania sme otvorili na Slovensku v roku 2014 v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na rok 2015 (uznesenie vlády SR č. 59/2015). Veľmi oceňujeme, že potreba vybudovania a prevádzkovania centrálneho úložiska digitálneho obsahu našla priestor aj v tomto strategickom dokumente.
Navrhujeme, aby centrálne úložisko kumulovalo všetky dostupné zdroje, čím by sa zabezpečilo ich šírenie a používanie učiteľmi, žiakmi, rodičmi, ale aj širokou verejnosťou bez akýchkoľvek obmedzení.
Centrálny repozitár by mohol byť rozdelený na dve, resp. tri časti:
1. otvorené vzdelávacie zdroje, schválené alebo odporúčané ministerstvom školstva,
2. vzdelávacie zdroje, ktoré vznikli z verejných zdrojov prostredníctvom rôznych projektov (tým je veľké množstvo, publikované sú na vlastných webových stránkach, o existencii ktorým nemá vedomosť častokrát odborná a už vôbec nie široká verejnosť. (V tomto prípade by stačilo, keby repozitár odkazoval na tieto inde uložené digitálne vzdelávacie zdroje.)
3. priestor na dobrovoľné publikovanie vzdelávacích zdrojov. V tomto prípade by už bolo len na užívateľoch, ktoré z týchto zdrojov by považovali za dostatočne kvalitné na ďalšie použitie.
Dôležité je tiež zabezpečiť prehľadnosť a ľahké vyhľadávanie podľa tém, kľúčových slov a pod.
Po technickej stránke zdôrazňujeme, že k materiálom v centrálnom úložisku je potrebné garantovať neobmedzený verejný prístup (tzn. bez potreby vytvoriť si konto, prihlásiť sa z IP adresy na území SR a podobne).

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Dopracovať systém DIGIŠKOLA tak, aby slúžil školám a učiteľom v oblasti pedagogického plánovania, voľnému prístupu k digitálnemu obsahu a evaluácii.

Dnes je už niekoľko portálov s "pomocou pre učiteľov" no táto diverzifikícia a priama nenaviazanosť na IT systémy pedagogického plánovania spôsobujú neefektívnoať prípravy učiteľov a následnú rezignáciu. ( učiteľov unavuje prehladávanie portálov a testovanie DO)

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Dobré opatrenie, ktoré už je zapracované v Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2017 - 2019 (úlohy 25, 26) (http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/akcne_plany/2017_2019/OGP_AP_2017-2019_final.pdf).
Navrhujem spresniť formuláciu podľa akčného plánu: s verejnou licenciou CC-BY (Creative Commons, uvedenie autora).

Apr 27

Jitka

 • 27. 04. 2017
 • Jitka

Do centrálneho úložiska zahrnúť aj odovzdávané záverečné práce či prezentácie z rôznych školení a kontinuálnych vzdelávaní, prípadne výstupy vytvorené v rámci projektov financovaných zo zdrojov EÚ. Nevyhnutnou podmienkou je ich prehľadné usporiadanie a vyhľadávanie.
Konkrétne návrhy v tejto oblasti vystihla vo svojom príspevku Skarlet. Stotožňujem sa s jej podnetmi na členenie centrálneho úložiska.

Apr 18

Daniel

 • 18. 04. 2017
 • Daniel

Potrebné je nie zlepšiť podmienky tvorby vzdelávacieho obsahu. Potrebné je, aby ministerstvo cez niektorú svoju organizáciu zabezpečilo priamo tvorbu digitálneho aj iného obsahu, aby na tento účel priamo zamestnávali ľudí. Aj na tvorbu učebníc. Následne by disponovalo všetkými autorskými právami a voľný prístup k centrálnemu úložisku by už bol samozrejmosťou.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Je len dôležité, aby sa tieto pomôcky v priebehu rokov aktualizovali a prispôsobovali zmenám (napr. zmenám v súvislosti s inováciou ŠVP, novými trendmi v určitých predmetoch, ako napr. informatika a pod.).