Skip to content

Kategória 1-12.05 Pripraviť plán implementácie a prípravy učiteľov na tvorbu vlastných učebných plánov a pedagogických stratégií v procese individualizovanej výučby Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Navrhujeme, presunúť vzdelávania učiteľov plánované v tomto dokumente do prípravy budúcich učiteľov na fakultách a pripraviť kvalitné učebnice, vzdelávacie materiály a metodiky pre učiteľov v praxi.
V dokumente sa na viacerých miestach počíta s plošným preškolovaním pedagógov (1-12.05-tvorba učebných plánov, 1-15.09-pedagogické merania, 1-12.10-rozvíjať digitálne zručnosti...). Domnievame sa, že toto neúmerne zaťaží učiteľov, ktorých prvoradým cieľom je venovať sa svojim žiakom. Nemôžeme podceňovať učiteľov, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní, že nezvládnu rozvrhnúť a rozplánovať učivo. Absencia kvalitných učebníc, zbierok, učebných textov, ktoré obsahujú kontextové úlohy, úlohy diferencované podľa obtiažnosti a taktiež absencia kvalitných metodík pre učiteľov je to, čo sa výraznou mierou podieľa na neúspešnosti žiakov v PISA testovaní.

Apr 10

Ján

  • 10. 04. 2017
  • Ján

V súčasnosti neexistuje inštitúcia, ktorá by postupne preškolila učiteľov na individualizovanú výučbu. Metodické centrá pracujú v utajení a ich náplňou je kontinuálne vzdelávanie. V podstate už ani netušia, o čom je dnešná škola - sú to úradníci. VŠ túto úlohu nemôžu plniť, lebo sú úplne odtrhnuté od školskej reality na SŠ a v podstate sa venujú iba svojim problémom. Inštitúcie, ktoré dnes poskytujú vzdelávanie za kredity - sú úplne formálne, nič učiteľom nedajú a cieľom učiteľov nie sú vedomosti, ale iba získanie kreditov.

Apr 25

Katarína

  • 25. 04. 2017
  • Katarína

Námietky: vlastné učebné plány a pedagogické stratégie v procese individualizovanej výučby.
Odôvodnenie: Po vytvorení dostatočnej ponuky rôznych učebných materiálov bude potrebné pripraviť učiteľov na to, aby boli schopní vytvárať vlastné učebné plány a pedagogické stratégie v procese individualizovanej výučby. Ministerstvo pripraví plán implementácie a zabezpečí postupné preškolenie učiteľov na túto zásadnú zmenu. Za predpokladu existencie ministerských testov, a povinnosti ich úspešného absolvovania zo strany žiaka, ako predpokladu pre postup do vyššieho ročníka.

Apr 26

Zuzana

  • 26. 04. 2017
  • Zuzana

- učebný plán je dokument, ktorý stanovuje časové dotácie vyučovacích predmetov v jednotlivých ročníkoch. Naozaj si má učiteľ vytvárať učebné plány sám? Ako sa to prejaví v škole ako celku, keď si každý učiteľ vytvorí svoj vlastný učebný plán? Zrejme ide v texte tohto bodu o nesprávny pojem.
- takúto činnosť zvládne učiteľ s dlhodobou praxou, začínajúci učiteľ by mohol mať s týmto problém