Skip to content

Kategória 1-12.04 Učitelia pri individualizácii výučby budú využívať nielen učebnice, ale aj ďalšie učebné materiály na koncipovanie vlastných učebných plánov Všetky podnety

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Individualizácia výučby....pri predpokladanej širokej inklúzii a súčasnom dodržiavaní výkonových a obsahových štandardov, pri súčasných počtoch integrovaných žiakov, ale aj množstve žiakov v triede, kedy budú učitelia vytvárať vlastné učebné plány a pedagogické stratégie, keď učia v 11 triedach ( fyzika- chémia) ak učia dejepis alebo geografiu, tak v 23 triedach....

Mar 16

Ján

 • 16. 03. 2017
 • Ján

K bodu 1-12.04, prípadne ako samostatný bod v kapitole 1-12:

Pre každý predmet a pre každý ročník vytvoriť sériu prednášok o danej látke, ktorá pokryje učivo predmetu podľa minimálnych požiadaviek kladených na štátny vzdelávací program. Séria prednášok sa nahrá na video a zverejní na internete tak, aby bola dostupná pre všetkých žiakov a rodičov. Výklad učiva v prednáškach bude zrozumiteľný, motivujúci a úrobený v súlade s poznávacím procesom.

Vysvetlenie: Kto by mal takú sériu prednášok urobiť? No MŠ by na to mohlo urobiť súťaž, kde by sa prihlásili učitelia so vzorkami (napríklad 1-2 prednesenými látkami) a vybralo by najlepšieho.
Cieľom takého elektronického archvíu prednášok je, že žiaci, ktorí sú chorí, prípadne žiaci, ktorí nemajú dobrých učiteľov si pozrú látku na internete a tak lepšie pochopia, o čom sa učia, ako keď si to len majú naštudovať z učebníc. Tiež, ak by tie výklady na internete robili naozaj najlepší vybraní učitelia, boli by inšpiráciou pre ostatných učiteľov, ako si pripraviť svoj výklad látky. Tiež je to pomôcka pre rodičov, alebo aj žiakov, ktorí sa chcú k nejakej látke vrátiť, či pozrieť si niečo dopredu.
Vo svete existuje mnoho podobných projektov, najznámejšia je Khan Academy. Prostredníctvom nich sa môžu ľudia naučiť predmety bez toho, aby chodili formálne do školy. Hlavným rozdielom oproti nim by bolo, že tento by bol v súlade so štátnym vzdelávacím programom a tak by žiaci aj rodičia mali istotu, že sa učia veci, ktoré by sa učili aj v škole.

Mar 22

Róbert Drago

 • 22. 03. 2017
 • Róbert Drago

Učebnice budú iba jedným z mnohých variantov bohatej ponuky učebných materiálov ..........toto je asi žart!!!!
Na konzervatóriách nie je cca 80% učebníc, učitelia si sami zhotovujú materiál na výučbu daných teoretických a odborných predmetov.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- aká to je „bohatá ponuka rôznych učebných materiálov“? Ako a kde bude dostupná pre učiteľov (nie len digitálne učebnice)? Ako a kde bude dostupná pre žiakov (ktorí by sa chceli pripravovať doma, ak budú napr. chorí alebo sa potrebujú niečo doučiť)?

Apr 27

Jitka

 • 27. 04. 2017
 • Jitka

Kto a dokedy (aký je plánovaný časový harmonogram) vytvorí „bohatú ponuku učebných materiálov“? Nebolo by možné napr. usporiadať odovzdávané záverečné práce či prezentácie z rôznych školení a kontinuálnych vzdelávaní, projektov financovaných zo zdrojov EÚ a sprístupniť ich v elektronickej podobe pre všetkých učiteľov alebo aj pre širokú verejnosť? Aj tieto zdroje by mohli učitelia využívať pri individuálnej príprave.
Zaujímavý návrh má v tejto oblasti Ján vo svojom príspevku zo 16. marca.

Mar 20

Martin

 • 20. 03. 2017
 • Martin

V tomto bode a aj v nasledujúcom je zásadná terminologická nepresnosť. Namiesto termínu učebný plán má byť použitý termín vzdelávací program. Učebný plán totiž v zmysle zákona a všeobecne zaužívanej terminológie znamená len rozpis hodín predmetom (oblastiam) do ročníkov. Tu hovoríme o niečom oveľa širšom, čo zodpovedá termínu, ktorý navrhujem.

Apr 21

Skarlet

 • 21. 04. 2017
 • Skarlet

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti navrhuje pouvažovať o využití potenciálu akademických a vedeckých knižníc, ktoré obsahujú tisíce odborných, vysoko profesionálnych materiálov (od publikačnej činnosti svojich zamestnancov po bakalárske a magisterské práce). Ide o výstupy, o ktorých kvalite nie je nutné pochybovať a ktorých potenciál na ďalšie využitie je nevyužitý. Je potrebné zabezpečiť, aby všetky, resp. väčšina týchto výstupov bola v digitálnej forme pod otvorenou licenciou.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

1-12.04 Využívať pri individualizácii výučby nielen učebnice, ale aj ďalšie učebné materiály na koncipovanie vlastných učebných plánov.:

Nikde v texte nie je spomenutý príprava veku primeraného edukačného softvéru, či už na vyučovanie Informatiky, alebo aj v iných predmetoch.