Skip to content

Kategória 1-12.03 Využiť pri procese posudzovania súladu učebníc aj odborné kapacity v jednotlivých oblastiach Všetky podnety

Apr 21

Skarlet

  • 21. 04. 2017
  • Skarlet

Pri posudzovaní učebníc Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti navrhuje spolupracovať aj s odborníkmi z podnikateľského prostredia z rôznych odvetví (napr. automobilový priemysel, logistika ...). Tento model môže napomôcť koncipovať učebné osnovy a obsahy učebníc v súlade s reálnymi potrebami trhu práce.

Apr 27

Miloslav

  • 27. 04. 2017
  • Miloslav

Navrhujeme uviesť správny názov asociácie združujúcej učiteľov slovenského jazyka a literatúry na všetkých stupňoch škôl (správny názov je Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny). Súhlasíme s návrhom týkajúcim sa spolupráce ministerstva so SAUS a zároveň navrhujeme túto spoluprácu rozšíriť aj do ďalších oblastí – tvorba základných pedagogických dokumentov, osnov a cieľových požiadaviek.

May 01

Jana

  • 01. 05. 2017
  • Jana

Učebnice by mali posudzovať učitelia, ktorí učia na príslušnom stupni vzdelávania a vedia brať v úvahu aj medzipredmetové vzťahy, nie slovenská matematická spoločnosť...

May 12

ŠPÚ

  • 12. 05. 2017
  • ŠPÚ

Cieľ 1-12.03 a 1-12.04 si protirečia v tom, že chceme využívať odborné kapacity na posudzovanie učebníc, ktoré však chceme, aby išli do úzadia. Načo potom plytvať odbornou kapacitou na ich posudzovanie? Alebo naopak, nemali by sa tieto odborné kapacity vyjadrovať aj k iným učebným materiálom, napr. tých v digitálnej forme?