Skip to content

Kategória 1-01.04 Vytvoriť pre rodičov informačné zdroje a kanály o individualizácii vo vzdelávaní a podporovať ich efektívne využívanie učiteľmi. Všetky podnety

Apr 27

Blanka

 • 27. 04. 2017
 • Blanka

Právo výberu rodičov "vyberať z odporúčaných spôsobov vzdelávania v najlepšom záujme ich dieťaťa" spojiť aj so zodpovednosťou za výber. Vychádzať z reality, že rodič nezriedka nepostupuje v najlepšom záujme dieťaťa, ale svojom. Pod zodpovednosťou chápem fakt, že pri neúspechu a následnej zmene vybraného spôsobu, čo je reálne spojené aj so zmenou školy, teda ŠkVP, nesie zodpovednosť výlučne škola. Tá preberá žiaka, prijíma ho, pričom nesie zodpovednosť za rozdiely v ŠkVP, ku ktorým došlo rozhodnutím rodiča. Je potrebné definovať mieru zodpovednosti rodiča za svoj výber, jeho povinnosti pre zmene ním uskutočneného výberu. Aj keď škola má kompetenciu prijať či neprijať žiaka, umožniť zmenu výberu, táto kompetencia je vo významnej miere iluzórna vzhľadom na súčasný systém financovania a vzhľadom na fakt, že rodič má právo vybrať si spôsob vzdelávania, teda školu mimo trvalého bydliska, avšak škola je obmedzená vo svojom rozhodnutí pri práve rodiča povinne prijať takého žiaka spätne.

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Navrhovaný text: Rodičia budú mať možnosť informovanejšie vyberať z odporúčaných spôsobov vzdelávania v najlepšom záujme ich dieťaťa, na základe odborných odporúčaní a to vďaka podpore zo strany škôl....

Pripomienka: v úzkej spolupráci s odbornými týmami ( hlavne psychológ, špeciálny pedagóg) dostanú rodičia a učitelia odborné odporúčania

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Rodičov nielen informovať, ale cielene s nimi pracovať prostredníctvom školení.

Apr 05

Pavol

 • 05. 04. 2017
 • Pavol

MŠ nemá žiadne informácie o situácii rómskej rodiny v rómskej osade, ináč by sa v takýchto dokumentoch písala pravda.

Apr 11

Dušana

 • 11. 04. 2017
 • Dušana

Zaujímavo napísané, že „rodičia budú mať možno vyberať z odporúčaných spôsobov vzdelávania...“. To naozaj učiteľ poskytne rodičovi alternatívy vzdelávania pre moje dieťa a ja si budem môcť vybrať?

May 05

Tatiana

 • 05. 05. 2017
 • Tatiana

Veľa sa popísalo o inklúzivnom vzdelávaní, o školskej integrácii. Sociálna integrácia sa dostala na okraj záujmu. Nerieši sa, čo ďalej s takýmito integrovanými žiakmi s rôznymi postihnutiami , ako sa ďalej zaradia do života.
V dnešnej dobe odborné učilišťa určené pre žiakov s mentálnym postihnutím /MP/ odborne pripravujú budúcich absolventov do spoločnosti v rôznych profesiách / stavebná výroba-murárske práce, maliarske práce, príprava jedál, záhradníctvo, cukrárska výroba...../
Venujú sa im špeciálni pedagógovia, majstri odbornej výchovy. Už od vzniku prvých takýchto škôl prebiehala a stále prebieha integrácia, inklúzia detí s MP v intaktnej spoločnosti /len sa to tak moderne nepomenúvalo/ a to tak, že žiaci sa pripravujú na odbornom výcviku na zmluvných pracoviskách pod vedením majstra OV medzi ostatnou populáciou - v školských kuchyniach, v stavebných firmách, v škôlkach, v sociálnych zariadeniach, obchodných centrách, pekárňach..... A na teoretickom vyučovaní sa im venujú špeciálni pedagógovia, ktorí ich vzdelávajú, učia redukované učivo prispôsobené kapacite a schopnostiam žiakov.
Žiaci ukončia odborné učilište s plnohodnotným výučným listom v rukách a so skúsenosťami z praxe a zaraďujú sa vysokou zamestnanosťou do života.Tých najlepších si často nechávajú zmluvné pracoviská na trvalý pracovný pomer. Sú z nich dobrí zamestnanci na stavbách, kuchyniach, obchodoch, ..........
Ak sa takýto žiaci dostanú do bežných stredných škôl, nezvládajú tlak, nápor školy, odborných pracovísk, kde im chýba vedenie majstra a často školu ukončujú predčasne, alebo nie sú schopní zaradiť sa do bežného života a končia na invalidnom dôchodku bez práce.
Živelná integrácia v školách berie možnosť intaktnej populácii žiakov nasledovať svojim primeraným tempom a žiakom s MP tak isto. Žiaci v norme IQ sú spomaľovaní na úkor žiakov s MP a žiaci s MP nenapredujú tak ako by mali, lebo učiteľ na hodine sa jednoducho nemôže "rozkrájať". Asistent učiteľa pre žiakov s MP tiež nezmôže veľa, lebo v tomto konkrétnom prípade je skôr rušivý element. Žiaci v norme IQ a žiaci s MP na jednej hodine sa majú vzdelávať podľa rozdielnych učebných osnov, lebo žiaci s MP majú právo sa vzdelávať podľa redukovaných učebných osnov, ktoré nekorešpondujú a ani nemôžu s ostatnými učebnými osnovami. A tak učiteľ by mal súbežne vysvetľovať dve rozdielne učivá /niekedy aj rozdielne predmety/ a stihnúť sa individuálne venovať postihnutým žiakom a neukrátiť ostatných žiakov o čas určený pre nich. Takže keď častokrát je 45 minút vyučovacej hodiny málo pre žiakov v norme a 45 min málo pre žiakov s MP, je správne riešenie spojiť tieto dve skupiny a venovať im napr. len 45 minút miesto 90 minút vyučovania?

Apr 11

Pavol

 • 11. 04. 2017
 • Pavol

MŠ nemá žiadne informácie o situácií rómskej rodiny v rómskej osade, ináč by sa písala pravda v takýchto dokumentoch.

Apr 20

Viera

 • 20. 04. 2017
 • Viera

Pre individualizáciu vzdelávania si bude treba získať rodičov. Niektorí pamätajú dril a disciplínu a nové metódy by ich mohli zneistiť. Podľa mňa stačia klasické triedne schôdzky, celo školské rodičovské združenia, ale nemali by byť realizované jednosmerne t.j. učiteľ/riaditeľ má monológ. Mali by byť vedené diskusnou formou, aby boli podchytené a spracované konkrétne obavy konkrétnych rodičov.

Apr 26

Emilia

 • 26. 04. 2017
 • Emilia

K navrhovaným opatreniam:
• Odporúčame navrhované opatrenia vopred riešiť v spolupráci so zainteresovanými rezortmi.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Z pohľadu Klubu 500 informačné kanály už vytvorené sú, len sa využívajú v rôznom rozsahu v závislosti od školy a učiteľa, spravidla nie priebežne, ale nárazovo, napr. pred koncom polroka. Preto by bolo vhodné toto upraviť na priebežné a systematické, aby to malo význam a želaný prínos.